Back to Top

Скачать инструкцию
ZELMER 13Z016pdf icon размер PDF файла инструкции 2.6mb


PPPPPPPPPP(2 ЂЂЂ14)P INSTRUKCJA PU+YTKOWANIA P EkspresPci nieniowy P Typ P13Z016 P P (15ЂЂЂ26)P PPPPPPPPP(27ЂЂЂ39)PPPPPPPPP(40 ЂЂЂ51)P PPPPPPPPP(52ЂЂЂ64) NqVOD PKPOBSLUZE P K‘vovarPespreso P Typ P13Z016 P P NqVOD PNAPOBSLUHUP Tlakov­ Pk‘vovar P Typ P13Z016 P P HASZNqLATI PUTAS}TqSP AutomataPk‘v™f zP Tќpus P13Z016 P P INSTRUC КIUNI PDEPFOLOSIRE P MainіPde Pcafea Pespresso Tip P13Z016 P P (65ЂЂЂ77)P(78 ЂЂЂ90) (91ЂЂЂ104)P(105 ЂЂЂ116) P P ИНСТРУКЦИЯPПОPЭКСПЛУАТАЦИИP КофеваркаЂЂЂэкспрессоP сPвысокимPдавлениемP МодельP 13Z016P P P P ИНСТРУКЦИЯPЗАPЕКСПЛОАТАЦИЯP E кспресPподPналяганеP TипP13Z016 P 7P P P ¶НСТРУКЦ¶ЯPЗPЕКСПЛУАТАЦ¶·P КавоваркаPЂЂЂPекспресP ТипP13Z016 P P P P USERЂЂЂS PMANUAL P EspressoPMachine P Model P13Z016 P Spis tre ci WSKAZѓWKI DOTYCZ ґCE BEZPIECZE уSTWA PODCZAS U +YTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY .......................... 2 DANE TECHN ICZNE .......................................................................\ ........................................ ............................................. 3 1. Charakterystyka urz µdzenia .................................................................\ ....................................................... ...................... 4 2. Budowa urz µdzenia ...................................................................\ ..................................................... ................................... 4 3. Panel st erowania ...............................................................\ ............................................ .................................................... 4 4. Nape тnianie zbiornika wod µ .......................................................................\ ....................................................... ................ 5 5. Podgrzewanie fili ,anek ........................................................................\ ....................................................... ....................... 5 6. Przed pierwszym u ,yciem (p тukanie ekspresu) ........................................................................\ ...................................... .. 5 6.1. Przep тukanie systemu dla f unkcji espresso ........................................................................\ ................... ..................... 5 6.2. Przep тukanie systemu dla funkcji pary ........................................................................\ ....................... ........................ 6 7. Ustawianie twardo ci wody ........................................................................\ ............................................... ........................ 6 8. WybЈr zaprogramowanej pojemno ci parzonej kawy ........................................................................\ ............................... 7 9. WybЈr temperatur y parzonej kawy ........................................................................\ .................... ........................................ 7 10. WybЈr trybu kawy w torebkach ekspresowych l ub trybu kawy mielonej ......................................................... ................. 7 11. Przygotowani e espresso ........................................................................\ ............................ ............................................... 7 12. SposЈb ustawienia funkcji pami Йci (P1 oraz P2) ........................................................................\ ...................................... 8 13. Przygotowanie espresso z funkcj µ pami Йci .......................................................................\ ............................................... 9 14. Przygotowanie wrz µtku (gor µcej wody) ........................................................................\ ............................................. ..... 10 15. Przygotowanie pary (s pienianie mleka) ........................................................................\ ............. ..................................... 10 16. Funkcja automatycznego wy тµczania ...................................................................\ ..................................................... ..... 12 17. OprЈ ,nianie tacki ociekowej ........................................................................\ ................................ ................................... 12 18. Odkami enianie ................................................................\ ............................................. ................................................... 12 19. Czyszczenie i konserwacja ........................................................................\ ......................... ............................................ 13 20. Przyk тadowe problemy podczas eksploatacji ekspresu ........................................................................\ .......................... 13 Ekologia ЂЂЂ Zadbajmy o rodowisko .......................................................................\ .............................................. ................. 14 Szanowni Klienci! Prosimy o uwa ,ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs тugi. SzczegЈlnµ uwag Й nale ,y po wi Йci · wskazЈwkom bezpiecze фstwa. Instrukcj Й obs тugi prosimy zachowa ·, aby mo ,na by тo korzysta · z niej rЈwnie , w trakcie pЈ *niejszego u ,ytkowania wyrobu. Producent/importer nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urz µdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niew тa ciw µ jego obs тugµ . Producent/importer zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w ka ,dej chwili, bez wcze niejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisЈw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych. WSKAZѓWKI DOTYCZ ґCE BEZPIECZE уSTWA PODCZAS U +YTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY ЂЂЂ Przeczytaj uwa ,nie i zachowaj niniejsz µ instrukcj Й obs тugi dostarczon µ razem z urz µdzeniem. ЂЂЂ Urz µdzenie przeznaczone jest wy тµcznie do u ,ytku domowego. ЂЂЂ Nie u ,ywaj urz µdzenia na wolnym powietrzu ani do celЈw komercyjnych. ЂЂЂ Upewnij si Й, ,e napi Йcie pr µdu elektrycznego podane na tabliczce znamionowej odpowiada napiЙ ciu w gniazdku sieci. ЂЂЂ Zawsze umieszczaj urz µdzenie na p тaskiej, rЈwnej powierzchni. ЂЂЂ Nie u, ywaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik nape тniaj jedynie zimnµ, filtrowan µ, czyst µ i wie ,µ wod µ. U ,ycie ciepт ej lub gor µcej wody lub innych p тynЈw mo,e spowodowa · uszkodzenie urz µdzenia lub by · przyczyn µ zagro ,enia. Przestrzegaj maksymalnej pojemno ci zbiornika, ktЈra wynosi 1,5l. ЂЂЂ Je ,eli urz µdzenie nie jest u ,ywane przez d тu,szy czas, oprЈ ,nij zbiornik na wod Й. ЂЂЂ Nigdy nie usuwaj uchwytu filtra podczas parzenia kawy ani te , podczas pobierania wrz µtku, poniewa , urz µdzenie znajduje si Й pod ci nieniem. Usuni Йcie uchwytu filtra podczas tych czynno ci mo, e doprowadzi · do poparzenia lub zranienia. ЂЂЂ Dysza pary staje si Й bardzo gor µca podczas spieniania mleka i przep тywu wody. Mo,e to spowodowa · oparzenia, dlatego te , nale ,y unika · jakiegokolwiek bezpo redniego kontaktu z dysz µ pary. ЂЂЂ Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy, a tak ,e w razie pojawienia si Й problemЈw podczas procesu zaparzania kawy, wy тµcz ekspres i wyci µgnij wtyczkЙ z gniazdka. ЂЂЂ Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przy тµczeniowego z gor µcymi cz Й ciami ekspresu do kawy, w тµczaj µc p тytk Й do podgrzewania fili ,anek i dysz Й pary. ЂЂЂ Nie dotykaj gor µcych powierzchni ekspresu. ЂЂЂ Nie umieszczaj r µk bezpo rednio pod strumieniem pary, gor µcej wody lub nalewanej kawy, poniewa , mo ,e to prowadzi · do oparzenia lub zranienia. ЂЂЂ U ,ywanie dodatkowego wyposa ,enia niezalecanego przez producenta urz µdzenia mo ,e spowodowa · zagro ,enie. ЂЂЂ Podczas pracy urzµ dzenia, nie przykтadaj do niego ,adnych ruchomych elementЈw. ЂЂЂ Przed rozpocz Йciem parzenia kawy upewnij si Й, , e uchwyt filtra zosta т prawidтowo zamontowany. ЂЂЂ Nie przesuwaj urz µdzenia kiedy jest w тµczone lub pracuje. Przed jego przemieszczeniem wy тµcz ekspres i wyci µgnij wtyczk Й z gniazdka sieci. ЂЂЂ Zawsze wy тµczaj zasilanie przed w тo ,eniem lub wyci µgni Йciem wtyczki z gniazdka. Wtyczki nie nale ,y wyci µga · z gniazdka ci µgnµ c za przewЈd zasilaj µcy ЂЂЂ chwytaj za sam µ wtyczk Й. ЂЂЂ Zawsze wy тµczaj zasilanie i wyci µgaj wtyczk Й, kiedy urz µdzenie nie b Йdzie u ,ywane przez d тu,szy czas oraz przed czyszczeniem. ЂЂЂ Nie u ,ywaj ekspresu z przed тu,aczem, chyba ,e przedтu ,acz zosta т sprawdzony przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu. ЂЂЂ Urz µdzenie zawsze powinno by · podтµ czone do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie pr µdu przemiennego) wyposa ,onego w koт ek ochronny i o napi Йciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzµ dzenia. ЂЂЂ Niniejszy sprz Йt nie jest przeznaczony do u ,ytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno ci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie maj µce do wiadczenia lub znajomo ci sprz Йtu, chyba , e odbywa si Й to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcj µ u ,ytkowania sprz Йtu, przekazanej przez osoby odpowiadaj µce za ich bezpiecze фstwo. ЂЂЂ Nale ,y zwraca · uwag Й na dzieci, aby nie bawi тy siЙ sprzЙ tem. ЂЂЂ Wy тµcz urz µdzenie przed zmian µ wyposa ,enia lub przed zbli ,eniem do cz Й ci bЙ dµcych w ruchu podczas u ,ytkowania. ЂЂЂ Przed czyszczeniem urzµ dzenia, jego monta,em lub demonta ,em zawsze wyjmij przewЈd przy тµczeniowy z gniazdka sieci. PozwЈl na ostygni Йcie urz µdzenia. ЂЂЂ Nie u ,ywaj ekspresu do celЈw niezgodnych z jego przeznaczeniem opisanym w instrukcji u ,ytkowania. ЂЂЂ Nie umieszczaj urz µdzenia blisko *rЈd тa ciepтa, p тomienia, elektrycznego elementu grzewczego lub na gor µcym piekarniku. Nie umieszczaj na ,adnym innym urzµ dzeniu. ЂЂЂ Nie pozwalaj, aby przewЈd zasilaj µcy urz µdzenia zwisa т ponad kraw Йdzi µ sto тu lub pЈ тki lub dotyСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины ZELMER 13Z016 бесплатно. Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z016 доступна для скачивания из открытых источников.