Back to Top

Скачать инструкцию
ZELMER 13Z014pdf icon размер PDF файла инструкции 2.7mb


¶нструкця з експлуатац ЕСПРЕСО ЂЂЂ КАВОВАРКА ZELMER Тип 13Z014 Инструкция за експлоатация ЕСПРЕСО-МАШИНАТА ZELMER Тип 13Z014 52ЂЂЂ59 BG60ЂЂЂ67UA Инструкция по эксплуатации КОФЕМАШИНА ZELMER Тип 13Z014 44ЂЂЂ51 RU User manual ESPRESSO MACHINE ZELMER Type 13Z014 68ЂЂЂ75 EN Kezel™si utasќt‘s PRESSZѓ KqVyFZ ZELMER Tќpus 13Z014 27ЂЂЂ34 HU N‘vod na pou.itie KqVOVAR ZELMER Typ 13Z014 Instruciuni de folosire ESPRESSO DE CAFEA ZELMER Tip 13Z014 35ЂЂЂ43 RO19ЂЂЂ26SK Instrukcja u,ytkowania EKSPRES DO KAWYZELMER Typ 13Z014 2ЂЂЂ10 N‘vod k obsluze ESPRESSO ZELMER Typ 13Z014 11ЂЂЂ18 CZ PL 2 Szanowni Klienci! Prosimy o uwa,ne przeczytanie niniejszej instrukcji obsтugi. SzczegЈlnµ uwagЙ nale,y po wiЙci· wskazЈwkom bezpieczeфstwa. InstrukcjЙ obsтugi prosimy zachowa·, aby mo,na byтo korzysta· z niej rЈwnie, w trakcie pЈ* - niejszego u,ytkowania wyrobu. Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody sp owodo- wane zastosowaniem urzµdzenia niezgodnym z jego przeznaczeni em lub niewтa ciwµ jego obsтugµ. Importer/producent zastrzega sobie prawo modyikacji wyro bu w ka,- dej chwili, bez wcze niejszego powiadamiania, w celu d ostosowania do przepisЈw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn ko nstruk- cyjnych, handlowych, estetycznych i innych. WSKAZѓWKI DOTYCZґCE BEZPIECZEуSTWA PODCZAS U+YTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY Przeczytaj uwa,nie i zachowaj niniejszµ instrukcjЙ obsтugi dostarczonµ ЂЂЂ razem z urzµdzeniem. Zawsze umieszczaj urzµdzenie na pтaskiej, rЈwnej powierzchni. ЂЂЂ Nie u,ywaj ekspresu bez wody w zbiorniku. Zbiornik napeтniaj jed ynie ЂЂЂ czystµ i zimnµ wodµ. Przestrzegaj maksymalnej pojemno ci zbiornika, ktЈra wynosi 1,2l. Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka podczas parzenia kawy ani te, podcza s ЂЂЂ pobierania wrzµtku, poniewa, urzµdzenie znajduje siЙ pod ci nie niem. UsuniЙcie uchwytu sitka podczas tych czynno ci mo,e doprowadzi· do poparzenia lub zranienia. Dysza pary staje siЙ bardzo gorµca podczas spieniania mleka i prze - ЂЂЂ pтywu wody. Mo,e to spowodowa· oparzenia w przypadku kontaktu, dlatego te, nale,y unika· jakiegokolwiek bezpo redniego konta ktu z dyszµ pary. Zawsze przed czyszczeniem ekspresu do kawy a tak,e w razie poja - ЂЂЂ wienia siЙ problemЈw podczas procesu zaparzania kawy, wyтµcz eks - pres i wyciµgnij wtyczkЙ z gniazdka. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu przyтµczeniowego z gorµcymi ЂЂЂ czЙ ciami ekspresu do kawy, wтµczajµc dyszЙ pary. Nie umieszczaj rµk bezpo rednio pod strumieniem par y, gorµcej wody lub ЂЂЂ nalewanej kawy, poniewa, mo,e to prowadzi· do oparzenia lub zranienia. Zawsze wyтµczaj zasilanie (przycisk ЂЂЂ ) przed wтo,eniem lub wyciµ - gniЙciem wtyczki z gniazdka. WtyczkЙ nie nale,y wyciµga· z gniazdka ciµgnµc za przewЈd zasilajµcy ЂЂЂ chwytaj za samµ wtyczkЙ. Zawsze wyтµczaj zasilanie i wyciµgaj wtyczkЙ, kiedy urzµdzenie nie bЙ - ЂЂЂ dzie u,ywane przez dтu,szy czas oraz przed czyszczeniem. Nie u,ywaj ekspresu z przedтu,aczem, chyba ,e przed тu,acz zostaт ЂЂЂ sprawdzony przez wykwaliikowanego technika lub pracownika serwisu. Urzµdzenie zawsze powinno by· podтµczone do gniazdka sieci elek - ЂЂЂ trycznej (jedynie prµdu przemiennego) wyposa,onego w koтek ochronny i o napiЙciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urzµdzenia . Nie u,ywaj ekspresu do celЈw innych ni, zgodnie z jego przeznacze - ЂЂЂ niem opisanym w instrukcji u,ytkowania. Nie umieszczaj urzµdzenia blisko *rЈdтa ciepтa, pтomienia, elektryczne - ЂЂЂ go elementu grzewczego lub na gorµcym piekarniku. Nie umieszczaj na ,adnym innym urzµdzeniu. Nie pozwalaj, aby przewЈd zasilajµcy urzµdzenia zwisaт ponad kraw Й- ЂЂЂ dziµ stoтu lub pЈтki, lub dotykaт gorµcej powierzchni. Nie u,ywaj urzµdzenia elektrycznego z widocznymi uszkodzeniami, ЂЂЂ uszkodzonym przewodem zasilajµcym, po upadku urzµdzenia lub uszkodzenia go w inny sposЈb. Je,eli zachodzi przypuszczenie, ,e urzµdzenie jest uszkodzone to sprawdzenia, naprawy, regulacji urzµ - dzenia mo,e dokona· jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego. Nie zanurzaj urzµdzenia w wodzie lub ,adnym innym pтynie. ЂЂЂ Je,eli przewЈd zasilajµcy nieodтµczalny ulegnie uszkodzeniu, to po wi- ЂЂЂ nien on by· wymieniony u wytwЈrcy lub w specjalistycznym zakтadzie naprawczym albo przez wykwaliikowanµ osobЙ w celu unikniЙcia za - gro,enia. Niniejszy sprzЙt nie jest przeznaczony do u,ytkowania przez osoby ЂЂЂ (w tym dzieci) o ograniczonej zdolno ci izycznej, czuciowej lub psy - chicznej, lub osoby nie majµce do wiadczenia lub znajomo ci sprzЙtu, chyba ,e odbywa siЙ to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcjµ u,ytko - wania sprzЙtu, przekazanej przez osoby odpowiadajµce za ich bezpie - czeфstwo. Nale,y zwraca· uwagЙ na dzieci, aby nie bawiтy siЙ sprzЙtem. ЂЂЂ Nale,y upewni· siЙ, ,e powy,sze wskazЈwki zostaтy zrozumiane . DANE TECHNICZNE Parametry techniczne podane sµ na tabliczce znamionowej wyrobu. Moc urzµdzenia: 1250 W przy 230 V. Pojemno · zbiornika na wodЙ: 1,2 l. Ekspres jest urzµdzeniem klasy I, wyposa,onym w przewЈd przyтµczenio - wy z ,yтµ ochronnµ i wtyczkЙ ze stykiem ochronnym. Ekspres speтnia wymagania obowiµzujµcych norm. Urzµdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: ЂЂЂ Urzµdzenie elektryczne niskonapiЙciowe (LVD) ЂЂЂ 2006/95/EC ЂЂЂ Kompatybilno · elektromagnetyczna (EMC) ЂЂЂ 2004/108/EC WyrЈb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodno ci CE znajduje siЙ na stronach www.zelmer.pl. O EKSPRESIE DO KAWY Ekspres zaparza kawЙ o wysokich walorach smakowych i aromacie, ponie - wa, zapewniona jest wтa ciwa temperatura wody do za parzania 92ЂЂЂ94`C. Ekspres zostaт tak zaprojektowany, aby mo,liwa byтa obserwacja jego g oto- wo ci do zaparzania kawy lub wytwarzania pary do spieniania mleka. OPIS URZґDZENIA A. Zbiornik na wodЙ o pojemno ci 1,2l Wyjmowany zbiornik na wodЙ w celu uтatwienia napeтniania, wyjmo- wany do gЈry. B. Przycisk (przeтµcznik) gorµca woda/para C. Dysza pary D. Nasadka do spieniania mleka Gumowa nasadka zostaтa zaprojektowana tak, aby uтatwia· sporzµ - dzanie zwartej, gЙstej pianki z mleka w ciµgu kilku sekund. U,ywaj jej zawsze do spieniania mleka. E. Uchwyt sitka F. Blokada sitka Jest bardzo pomocna podczas wysypywania zuzytej kawy ze sitka. Podtrzymuje ona bowiem sitko w uchwycie przy odwracaniu. G. Miarka z ubijakiem H. Sitko na 1 ili,ankЙ, sitko na 2 ili,anki I. Tacka ociekowa Mo,e by· wyjmowana w celu тatwiejszego oczyszczenia. J. Kratka przelewowa Mo,e by· wyjmowana w celu тatwiejszego oczyszczenia. K. PokrЙtтo regulatora ObrЈt w lewo ЂЂЂ espresso z gтowicy, obrЈt w prawo ЂЂЂ gorµca woda lub para z dyszy. L. Lampka wтµcz/wyтµcz M. Przycisk (wyтµcznik) wтµcz/wyтµcz N. Lampka stanu gotowo ci ZwrЈ· uwagЙ, ,e podczas normalnej pracy tacka ociekowa (I) bЙdzie siЙ napeтnia· wodµ. Sprawdzaj jµ regularnie i w razie konieczno ci oprЈ,niaj, aby uniknµ· przelania. PL 3 OBSсUGA PULPITU STERUJґCEGO Przycisk wтµcz/wyтµcz (M) Wтµcz ekspres do kawy naciskajµc przycisk (M) . Lampka sygnalizacyj - na (L) za wieci siЙ na czerwono, natomiast lampka stanu gotowo ci (N) zacznie miga·. Uwaga : Przed wтµczeniem ekspresu do kawy upewnij siЙ, czy pokrЙtтo regulatora (K) znajduje siЙ w poтo,eniu 0 (wyтµczony). Kiedy ekspres do kawy jest gotowy do pracy, lampka stanu gotowo ci (N) zga nie. Uwaga : PamiЙtaj, ,e je,eli lampka stanu gotowo ci (N) miga, oznacza to, ,e ekspres do kawy nie osiµgnµт wтa ciwej temperatury pracy. W celu wyтµczenia ekspresu wystarczy nacisnµ· przycisk (M) . ESPRESSO Kiedy ekspres jest wтµczony ЂЂЂ wci niЙty przycisk (M) ( wieci siЙ lampka wтµcz/wyтµcz (L)), a przycisk gorµca woda/para (B) jest w pozycji ЂЂЂwyci niЙtyЂЂЂ (lampka stanu gotowo ci (N) nie wieci) ЂЂЂ urzµdzenie znajduje siЙ w trybie espresso. Je,eli wcze niej u,ywano funkcji para, ustaw przycisk gorµca woda/para (B) w poтo,eniu ЂЂЂwyci niЙtyЂЂЂ . Z chwilµ uzyskania odpowiedniej temperatury przez ekspres przestanie miga· i zga nie lampka stanu goto - wo ci (N). Ekspres jest gotowy do zaparzania kawy. Uwaga: Pod gтowicЙ zaparzania podstaw ili,ankЙ/ili,anki. Aby zaparzy· espresso (wтµczenie pompki), obrЈ· pokrЙtтo regulatora (K) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazЈwek zegara do pozycji . Pod - czas tego procesu wieci siЙ lampka stanu gotowo ci (N). Aby wyтµczy· pompkЙ (zatrzyma· proces parzenia/nalewania kawy), ustaw pokrЙtтo ponownie w poтo,eniu 0. GORґCA WODA/WRZґTEK Kiedy ekspres jest wтµczony ЂЂЂ wci niЙty przycisk (M) ( wieci siЙ lampka wтµcz/wyтµcz (L)), a przycisk gorµca woda/para (B) jest w pozycji ЂЂЂwyci niЙtyЂЂЂ (lampka stanu gotowo ci (N) nie wieci) ЂЂЂ urzµdzenie znajduje siЙ w trybie gorµca woda. Je,eli wcze niej u,ywano funkcji para, ustaw przycisk gorµca woda/para (B) w poтo,eniu ЂЂЂwyci niЙtyЂЂЂ . Z chwilµ uzyskania odpowiedniej temperatury przez ekspres przestanie miga· i zga nie lampka stanu goto - wo ci (N). Ekspres jest gotowy do pracy. Uwaga: Pod dyszЙ pary (C) podstaw odpowiednie naczynie. Aby otrzyma· gorµcµ wodЙ/wrzµtek , obrЈ· pokrЙtтo regulatora (K) w kie - runku zgodnym do ruchu wskazЈwek zegara do pozycji . Podczas tego procesu wieci siЙ lampka stanu gotowo ci (N). Aby wyтµczy· nalewanie gorµcej wody/wrzµtku ustaw pokrЙtтo ponownie w poтo,eniu 0. PARA Kiedy ekspres jest wтµczony ЂЂЂ wci niЙty przycisk (M) ( wieci siЙ lampka wтµcz/wyтµcz (L)), a przycisk gorµca woda/para (B) jest w pozycji ЂЂЂwci niЙtyЂЂЂ (lampka stanu gotowo ci (N) nie wieci) ЂЂЂ urzµdzenie znajduje siЙ w trybie para. Je,eli wcze niej u,ywano funkcji espresso lub gorµca woda , ustaw przy- cisk gorµca woda/paraСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины ZELMER 13Z014 бесплатно. Инструкция по эксплуатации ZELMER 13Z014 доступна для скачивания из открытых источников.