Back to Top

Скачать инструкцию
VITEK VT1512 BKpdf icon размер PDF файла инструкции 0.6mb


CAFETIERд‚ DESCRIERE1. Capac/mцўner pentru deplasarea rezervorului detasabil pentru apдѓ2. Scala nivelului de apдѓ3. Fisa cablului electric4. Comutator de alimentare б«Iб»/б«0б»5. Filtru de multiplдѓ folosinеёдѓ6. Fixatorul filtrului cu valvдѓ anti-picдѓturi7. Recipient pentru cafea8. Platou de ц®ncдѓlzire a recipientului9. Linguriеёдѓ de mдѓsurдѓ PINSTRUCеўIUNI DE EXPLOATAREMд‚SURI DE SECURITATEцЋnainte de a ц®ncepe exploatarea dispozitivului, citiеёi cu atenеёie aceastдѓ instrucеёiune, pдѓs-traеёi-o si utilizaеёi-o ц®n continuare ц®n calitate de material de referinеёдѓ. БЂў Exploatarea incorectдѓ a cafetierei poate duce la deteriorarea ei, poate cauza daune mate-riale si daune sдѓnдѓtдѓеёii utilizatorului. БЂў Pentru a evita riscul electrocutдѓrii si deterio-rдѓrii dispozitivului, utilizaеёi doar accesoriilor incluse ц®n setul de livrare. БЂў цЋnainte de conectarea cafetierei, asiguraеёi-vдѓ cдѓ tensiunea ц®n reеёeaua electricдѓ corespun-de cu tensiunea de lucru a dispozitivului. БЂў Plasaеёi cafetiera pe o suprafaеёдѓ uscatдѓ si dreaptдѓ. Nu plasaеёi dispozitivul pe supra-feеёe fierbinеёi sau ц®n apropierea surselor de cдѓldurдѓ (plitдѓ electricдѓ, etc.), ц®n apropierea draperiilor sau sub tavane suspendate. БЂў Pentru a evita riscul arsurilor, nu atingeеёi su-prafeеёele fierbinеёi ale cafetierei. БЂў Nu permiteеёi copiilor sдѓ utilizeze dispozitivul fдѓrдѓ supravegherea adulеёilor. БЂў Nu conectaеёi cafetiera fдѓrдѓ apдѓ. БЂў Pentru fierberea cafelei utilizaеёi doar apдѓ rece. БЂў Conectaеёi cafetiera doar atunci cцўnd rezervo-rul pentru cafea este montat. БЂў Nu lдѓsaеёi niciodatдѓ dispozitivul conectat fдѓrдѓ supraveghere. БЂў Dacдѓ nu utilizaеёi dispozitivului, ц®ntotdeauna deconectaеёi-l de la reеёeaua electricдѓ. БЂў Nu scufundaеёi dispozitivul ц®n apдѓ sau ц®n alte lichide.БЂў Aveеёi grijдѓ ca cablul electric sдѓ nu se atingдѓ de margini ascuеёite si suprafeеёe fierbinеёi. БЂў Deconectцўnd dispozitivul de la reеёeaua elec-tricдѓ, apucaеёi de fisa cablului electric, si nu trageеёi de ц®nsusi cablul. БЂў цЋnainte de pregдѓtirea fiecдѓrei porеёii noi de ca-fea, deconectaеёi cafetiera pentru cel puеёin 5 minute, pentru ca aceasta sдѓ se rдѓceascдѓ. БЂў Nu utilizaеёi rezervorul pentru cafea pentru alte scopuri, nu ц®l plasaеёi pe plitдѓ electricдѓ sau de gaz sau ц®n cuptorul cu microunde. БЂў Nu utilizaеёi dispozitivul cu cablul sau fisa elec-tricдѓ deteriorate, dupдѓ cдѓdere sau ц®n caz de existenеёдѓ a altor defecеёiuni. Pentru reparaеёia dispozitivului adresaеёi-vдѓ unui centru autori-zat de service. БЂў Cafetiera este destinatдѓ doar pentru uz ц®n condiеёii casnice. PREGд‚TIREA PENTRU EXPLOATAREБЂў Scoateеёi dispozitivul din ambalaj. БЂў Spдѓlaеёi toate elementele detasabile cu apдѓ caldдѓ si detergent moale, clдѓtiеёi, stergeеёi bine si montaеёi-le la loc. БЂў цЋnainte de a prepara cafeaua efectuaеёi 2-3 ci-cluri de fierbere, utilizцўnd doar apдѓ, fдѓrдѓ a turna cafea ц®n filtru. БЂў Deschideеёi capacul (1) si turnaеёi apдѓ ц®n rezer-vor, plasaеёi pe platou (8) recipientul de cafea (7), introduceеёi fisa cablului electric (3) ц®n pri-zдѓ si conectaеёi cafetiera, setцўnd comutatorul de alimentare (4) ц®n poziеёia БЂћIБЂ«. БЂў Atunci cцўnd ц®n rezervor nu va mai rдѓmцўne apдѓ, deconectaеёi cafetiera, setцўnd comuta-torul (4) ц®n poziеёia БЂћ0БЂ«. БЂў Lдѓsaеёi dispozitivul sдѓ se rдѓceascдѓ timp de 5 minute si vдѓrsaеёi apa din recipientul pentru cafea (7). Repetaеёi procedura de 2-3 ori. Cafetiera este gata de utilizare. Remarcдѓ: - rezervorul este detasabil (vezi de-senul), puteеёi scoate rezervorul pentru a-l umple cu apдѓ. PREPARAREA CAFELEIProcesul de preparare a cafelei constдѓ ц®n trece-rea apei fierbinеёi sub presiunea aburilor prin cafeaua mдѓcinatдѓ. Acest lucru ц®i conferдѓ bдѓuturii o aromдѓ si un gust puternic. Gustul bдѓuturii gata depinde de calitatea produsu-lui iniеёial, de aceea se recomandдѓ utilizarea cafelei ц®n boabe, proaspдѓt mдѓcinate.БЂў Deschideеёi fixatorul filtrului (6).БЂў Cu ajutorul linguriеёei de mдѓsurдѓ (9) turnaеёi cantitatea necesarдѓ de cafea mдѓcinatдѓ ц®n filtru (5), nivelaеёi-o, dar nu o presaеёi. БЂў цЋnchideеёi fixatorul filtrului (6).БЂў Deschideеёi capacul rezervorului pentru apдѓ (1) si umpleеёi rezervorul cu apдѓ rece pцўnдѓ la nivelul necesar. БЂў цЋnchideеёi capacul rezervorului(1).БЂў Plasaеёi recipientul de cafea (7) pe platou (8). БЂў Introduceеёi fisa cablului electric (3) ц®n prizдѓ. БЂў Conectaеёi cafetiera, setцўnd comutatorul (4) ц®n poziеёia БЂћIБЂ«, ц®n rezultat se va aprinde indicato-rul, iar cafetiera va ц®ncepe lucrul. БЂў Atunci cцўnd toatдѓ apa va trece prin filtru, de-conectaеёi cafetiera, setцўnd comutatorul (4) ц®n poziеёia БЂћ0БЂ«. БЂў Pentru ca cafeaua sдѓ se menеёinдѓ fierbinte, lдѓ-saеёi recipientul de cafea (7) pe platou (8), fдѓrдѓ sдѓ deconectaеёi cafetiera. Atenеёie!- Odatдѓ ce va dispдѓrea necesitatea de ц®ncдѓlzire a recipientului de cafea (7), nu uitaеёi sдѓ de-conectaеёi cafetiera, setцўnd comutatorul (4) ц®n poziеёia БЂћ0БЂ«.- цЋn timpul preparдѓrii cafelei apдѓ trece prin ca-feaua mдѓcinatдѓ sub presiunea aburilor, de aceea se interzice deschiderea fixatorului filtrului (6) si scoaterea filtrului (5). Remarcдѓ: - ц®n loc de filtrul de multiplдѓ folosinеёдѓ (5) pot fi utilizate filtre din hцўrtie de dimen-siunea БЂћ1x2БЂ«. CURд‚еўARE SI цЋNTREеўINEREБЂў цЋntotdeauna deconectaеёi dispozitivul de la re-еёea ц®nainte de curдѓеёare. БЂў Lдѓsaеёi cafetiera sдѓ se rдѓceascдѓ complet si apoi stergeеёi suprafeеёele externe cu o buca-tдѓ de еёesдѓturдѓ uscatдѓ si moale. БЂў Pentru ц®nlдѓturarea impuritдѓеёilor utilizaеёi deter-genеёi neagresivi, nu utilizaеёi perii de metal si substanеёe abrazive. БЂў Spдѓlaеёi toate elementele detasabile cu apдѓ caldдѓ si detergent moale, clдѓtiеёi, stergeеёi bine si montaеёi-le la loc. БЂў Nu scufundaеёi dispozitivul ц®n apдѓ sau ц®n alte lichide.БЂў Nu plasaеёi cafetiera ц®n masina de spдѓlat vase. цЋNLд‚TURAREA DEPUNERILOR DE CALCARБЂў Curдѓеёaеёi ц®n mod regulat cafetiera de depuneri. БЂў Pentru ц®ndepдѓrtarea depunerilor utilizaеёi so-luеёii speciale, care pot fi gдѓsite ц®n reеёeaua comercialдѓ si urmaеёi cu stricteеёe indicaеёiile de pe ambalaj. БЂў Dupдѓ ce aеёi ц®ndepдѓrtat depunerile de calcar, spдѓlaеёi bine cafetiera. Pentru aceasta turnaеёi ц®n rezervor apдѓ curatдѓ si, fдѓrдѓ sдѓ adдѓugaеёi cafea, conectaеёi dispozitivul. Repetaеёi acest ciclu de cцўteva ori. БЂў Efectuaеёi procedura de ц®ndepдѓrtare a depune-rilor nu mai rar de o datдѓ ц®n 4-5 luni, iar dacдѓ utilizaеёi apдѓ БЂћdurдѓБЂ« atunci mai des. Pд‚STRAREБЂў цЋnainte de a strцўnge dispozitivul la pдѓstrare, asiguraеёi-vдѓ cдѓ acesta este deconectat de la reеёeaua electricдѓ, s-a rдѓcit complet si a fost curдѓеёat. БЂў Pдѓstraеёi dispozitivul ц®n loc uscat si rдѓcoros, in-accesibil pentru copii. Caracteristici tehniceTensiunea de alimentare: 220-240 V ~ 50 HzPutere maximalдѓ: 600 WVolum de apдѓ: 4-6 cestiProducдѓtorul ц®si rezervдѓ dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor fдѓrдѓ ц®nstiinеёare prealabilдѓ Termenul de exploatare a aparatului БЂ“ 3 ani. GaranеёieцЋn legдѓturдѓ cu oferirea garanеёiei pentru produ-sul dat, rugдѓm sдѓ Vдѓ adresaеёi la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanеёie se realizea-zдѓ cu condiеёia prezentдѓrii bonului de platдѓ sau a oricдѓrui alt document financiar, care confirmдѓ cumpдѓrarea produsului dat. Acest produs corespunde cerinеёelor EMC, ц®ntocmite ц®n conformitate cu Directiva 89/336/EEC i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasдѓ tensiune (73/23 EEC). romц‚nд‚ 6 пљпћп¤п•рљпђп™п«пђпўрљп«пЁ пЎп?пџпђпўпўпђпњпђпЎп«1.пЎяѓр“п° п°яЂпЅп°п»р“п°пЅ яЃя‹п№пјп°пЅя‹рё я‚п°яЃя‹пјп°п»пґп°яѓ я‚р±я‚р»п°яЃя‹ /р»п°р»пїп°р“я‹ 2. пЎяѓ пґпµрёпіпµп№я–пЅя–рё я€пєп°п»п°яЃя‹ 3. п¶пµп»я– п±п°яѓя‹пЅя‹рё п°я€п°яЃя‹ 4. рљяѓп°я‚я‚п°пЅяѓ яЃс©пЅпґя–яЂпія–я€я– б«Iб»/б«0б»5. пљс©пї яЂпµя‚ р»пѕп»пґп°пЅя‹п»п°я‚я‹пЅ яЃрЇп·пія– 6. пўп°пјя€я‹р“п° р»п°яЂяЃя‹ пєп»п°пїп°пЅя‹ п±п°яЂ яЃрЇп·пія– р±яЃя‚п°р“я‹я€я‹ 7. пљпѕя„пµпіпµ п°яЂпЅп°п»р“п°пЅ пєпѕп»п±п° 8. пљпѕп»п±п°пЅя‹ п¶я‹п»я‹я‚яѓ пѕяЂпЅя‹9. пњс©п»я€пµяЂп»пµпјпµ р»п°яЃя‹р“я‹ рљпћп»п”пђп«пё п–сЁп«п†п«п”п•п“п† п«р°пЎрљпђпёп»п«рљрљпђпёп†пџпЎп†п—п”п†пљ пЁпђп пђп»пђп п« рљр±яЂя‹п»р“я‹пЅя‹ р»пѕп»пґп°пЅяѓ п°п»пґя‹пЅпґп° р»пѕп»пґп°пЅяѓ пЅр±яЃр»п°яѓп»я‹р“я‹пЅ пјр±р»пёяЏя‚ пѕр»я‹рёя‹п·, пѕпЅя‹ яЃп°р»я‚п°пї р»пѕп№я‹рёя‹п·, пєпµп»пµя€пµпєя‚пµ пѕпЅя‹ п°пЅя‹р»я‚п°пјп° пјп°я‚пµяЂпёп°п»я‹ яЂпµя‚я–пЅпґпµ р»пѕп»пґп°пЅя‹рёя‹п·. БЂў пљпѕя„пµр»п°п№пЅп°я‚р»я‹я€я‚я‹ пґр±яЂя‹яЃ р»пѕп»пґп°пЅп±п°яѓ, пѕпЅя‹рё п±р±п·я‹п»яѓя‹пЅп°, пјп°я‚пµяЂпёп°п»пґя‹ п·п°п»п°п» пјпµпЅ я‚р±я‚я‹пЅяѓя€я‹пЅя‹рё пґпµпЅяЃп°яѓп»я‹р“я‹пЅп° п·пёяЏпЅ я‚пµпія–п·яѓя– пјрЇпјпєя–пЅ.БЂў п­п»пµпєя‚яЂ я‚пѕр“я‹пјпµпЅ п·п°р»я‹пјпґп°пЅяѓпґя‹рё п¶с™пЅпµ р»р±яЂя‹п»р“я‹пЅя‹рё п±р±п·я‹п»яѓя‹пЅя‹рё п°п»пґя‹пЅ п°п»яѓ рЇя€я–пЅ, я‚пµпє п¶пµя‚пєя–п·яѓ я‚пѕпїя‚п°пјп°яЃя‹пЅп° пєя–яЂпµя‚я–пЅ п±с©п»я€пµпєя‚пµяЂпґя– р“п°пЅп° р»пѕп»пґп°пЅя‹рёя‹п·. БЂў пљпѕя„пµр»п°п№пЅп°я‚р»я‹я€я‚я‹ р»пѕяЃяѓ п°п»пґя‹пЅпґп° яЌп»пµпєя‚яЂпѕп¶пµп»я–пґпµпія– пєпµяЂпЅпµяѓ р»р±яЂя‹п»р“я‹пЅя‹рё п·п°я‚ п±пµп»пія–яЃя–пЅпµ яЃс™п№пєпµяЃ пєпµп»пµя‚я–пЅя–пЅ я‚пµпєяЃпµяЂя–рёя–п·.БЂў пљпѕя„пµр»п°п№пЅп°я‚р»я‹я€я‚я‹ я‚пµпія–яЃ р»р±яЂр“п°пє п±пµя‚пєпµ пѕяЂпЅп°я‚я‹рёя‹п·. пћпЅя‹ я‹яЃя‚я‹р» п±пµя‚я‚пµяЂпіпµ пЅпµпјпµяЃпµ п¶я‹п»яѓ пєс©п·пґпµяЂя–пЅя–рё п¶п°пЅя‹пЅп° (пјя‹яЃп°п»я‹, яЌп»пµпєя‚яЂ пїп»пёя‚п°яЃя‹ п¶с™пЅпµ я‚.п±.), яЃпѕпЅпґп°п№-п°р», пїпµяЂпґпµп»пµяЂпґя–рё п¶п°пЅя‹пЅп° пЅпµпјпµяЃпµ п°яЃпїп°п»я‹ яЃс©яЂпµп»пµяЂпґя–рё п°яЃя‚я‹пЅп° р»пѕп№пјп°рёя‹п·. БЂў пљрЇп№я–пїСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины VITEK VT1512 BK бесплатно. Инструкция по эксплуатации VITEK VT1512 BK доступна для скачивания из открытых источников.