Back to Top

Скачать инструкцию
SAECO INTELIA EVO HD888409pdf icon размер PDF файла инструкции 5.3mb


Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8753 Type HD8884 INSTRUCTIONS READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL DTP number: B001by Philips Saeco ESPRESSO &CAPPUCCINO PERFETTO English Polski Русский Magyar јetina Slovensky ENWelcome to Philips Saeco! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and updates on how to take care of your machine. This booklet contains quick instructions on how to operate your machine properly. For complete instructions download the usermanual from WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT PLWitamy w Philips Saeco! Zarejestruj siЙ na stronie WWW.PHILIPS.COM/WELCOME, aby otrzyma· pora- dy i aktualizacje dotyczµce konserwacji. W niniejszej skrЈconej instrukcji obsтugi przedstawiono zwiЙzтe informacje zapewniajµce poprawnµ pracЙ urzµdzenia. Aby uzyska· szczegЈтowe informacje, nale,y pobra· peтnµ instrukcjЙ obsтugi ze strony WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT HUЊdv¦z¦lj¬k a Philips Saeco vil‘g‘ban! Regisztr‘ljon a WWW.PHILIPS.COM/WELCOME oldalon, hogy tan‘csokat ™s frissќt™seket kapjon a karbantart‘ssal kapcsolatosan. Ez a f¬zet a g™p megfelel m!- k¦d™s™hez sz¬ks™ges ЄtmutatЈk r¦vid leќr‘s‘t tartalmazza. A teljes haszn‘lati utasќt‘s™rt t¦ltse le a felhaszn‘lЈi k™zik¦nyvet a WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT oldalrЈl. RUДобро пожаловать в мир Philips Saeco! Зарегистрируйтесь на сайте WWW.PHILIPS.COM/ WELCOME для получения советов и последней информации по техническому обслуживанию. В данном руководстве приведены краткие инструкции для правильной работы машины. Для получения полных инструкций загрузите руководство пользователя на сайте WWW.PHILIPS.COM/ SUPPORT SKVitajte vo svete k‘vovarov Philips Saeco! Zaregistrujte sa na str‘nkach WWW.PHILIPS.COM/WELCOME a vyu.ite vetky aktualiz‘cie, podnety a rady k Єdr.be. Tento n‘vod obsahuje struЅn™ pokyny k za- ruЅeniu bezchybn™ho fungovania k‘vovaru. Podrobnejќ n‘vod na pou.ќvanie si m¤.ete stiahnu zo str‘nok WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT CSVќtejte ve svЛtЛ k‘vovar Philips Saeco! Zaregistrujte se na str‘nk‘ch WWW.PHILIPS.COM/WELCOME a vyu.ijte vech aktualizacќ, podnЛt a rad k Єdr.bЛ. Tento n‘vod obsahuje struЅn™ pokyny k zaji- tЛnќ bezchybn™ho fungov‘nќ k‘vovaru. PodrobnЛjќ pokyny si m.ete st‘hnout ze str‘nek WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT DTP number: B001by Philips Saeco ESPRESSO &CAPPUCCINO PERFETTOEnglish Polski Русский Magyar јetina Slovensky ENCongratulations on choosing perfect espresso and cappuccino! This home barista is your gateway to a world of professionally prepared Italian coffee specialties.Treat your senses to perfect espresso and cappuccino by Philips Saeco ЂЂЂ certiЂЂЂ ed by Italian Tasters ЂЂЂ Centro Studi As-saggiatori, ItalyЂЂЂs #1 center for sensory analysis. Get more info on the certiЂЂЂ cation and learn about your new machineЂЂЂs speciЂЂЂ c settings at www.philips.com/saeco PLGratulujemy wyboru idealnej kawy espresso i cappuccino! Ten ekspres do kawy bЙdzie Twoim osobistym barmanem oferujµcym prawdziwe wтoskie kawy parzone w profesjonalny sposЈb. Przygotuj swoje zmysтy na przyjemno · delektowania siЙ kawµ espresso i cappuccino Philips Saeco, ktЈre uzyskaтy certyЂЂЂ kat Wтoskiego O rodka DegustatorЈw (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), instytutu analizy sensorycznej numer 1 we Wтoszech. SzczegЈтowe informacje na temat certyЂЂЂ katu produktu i indywidualnych ustawieф urzµdzenia sµ dostЙpne na stronie internetowej www.philips.com/saeco CSBlahop ejeme V‘m k volbЛ dokonal™ho espressa a kapuЅќna! S tќmto k‘vovarem p ipravќte dokonalou dom‘cќ k‘vu, tak jak jste zvyklќ ve vaќ oblќben™ kav‘rnЛ. Nechte se s nќm p en™st do svЛta prav™ italsk™ k‘vy p ipraven™ profesion‘lnќm zpsobem. Zaost ete sv™ smysly a objevte po.itek z nezamЛniteln™ho espressa a kapuЅќna Philips Saeco certiЂЂЂ kovan™ho nejuzn‘vanЛjќm z italsk­ch institut pro senzorickou anal­zu - Institu- tem ochutnavaЅ k‘vy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bli.ќ informace k certiЂЂЂ kaci v­robku a ke konkr™tnќm nastavenќm Vaeho k‘vovaru naleznete na str‘nk‘ch www.philips.com/saeco SKBlaho.el‘me V‘m k voоbe dokonal™ho espressa a cappuccina! S t­mto k‘vovarom pripravќte dokonalЄ dom‘cu k‘vu, tak ako ste zvyknutќ vo vaej obоЄbenej kaviarni. Nechajte sa s nќm prenies do sveta pravej talianskej k‘vy pripravenej profesion‘lnym sp¤sobom. Zaostrite svoje zmysly a objavte p¤.itok z nezameniteоn™ho espressa a cappuccina Philips Saeco certiЂЂЂ kovan™ho najuzn‘vanejќm z talianskych intitЄtov pre sen-zorickЄ anal­zu - IntitЄtom ochutn‘vaЅov k‘vy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bli.ie inform‘cie o certiЂЂЂ k‘cii v­robku a o konkr™tnych nastaveniach V‘ho k‘vovaru n‘jdete na str‘nkach www.philips.com/saeco HUGratul‘lunk, hogy a t¦k™letes eszpresszЈt ™s kapucsќnЈt v‘lasztotta! Ez a g™p a saj‘t b‘rpultosa lesz, ™s bel™p a professzion‘lisan k™szќtett eredeti olasz k‘v™specialit‘sok vil‘g‘ba.K™szќtse el az ™rz™kszerveit a Philips Saeco eszpresszЈ ™s kapucsќnЈ ™lvez™s™hez, melyet az 1. sz‘mЄ olasz ™rz™kszervi vizsg‘lЈ int™zet, a Olasz KЈstolЈk (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters) tanЄsќtott. A term™k tanЄsќt‘s‘val ™s az Єj g™p speci‘lis be‘llќt‘s‘val kapcsolatos tov‘bbi inform‘ciЈk™rt l‘togassa meg a www.philips.com/saeco oldalt. RUПоздравляем с выбором идеального эспрессо и капучино! Эта кофемашина станет вашим персональным барменом, окном в уникальный мир профессионально приготовленного настоящего итальянского кофе. Приготовьтесь получить максимальное удовольствие от эспрессо и капучино Philips Saeco, сертифицированных центром обучения дегустаторов (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), институтом сенсорного анализа ЂЂЂ 1 в Италии. За получением дополнительной информации о сертификации изделия и специальных параметрах вашей новой машины обращайтесь на сайт www.philips.com/saeco EN - CONTENT SAFETY INSTRUCTIONS ........................................................................................................................................................................................ 6 FIRST INSTALLATION.......................................................................................................................................................................................... 10 MANUAL RINSE CYCLE........................................................................................................................................................................................ 11 FIRST ESPRESSO ................................................................................................................................................................................................ 12 MY ESPRESSO .................................................................................................................................................................................................... 12 ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER ....................................................................................................................................................... 12 FIRST CAPPUCCINO ............................................................................................................................................................................................ 13 MY CAPPUCCINO ................................................................................................................................................................................................ 14 FIRST HOT MILK ................................................................................................................................................................................................. 14 MY HOT MILK ..................................................................................................................................................................................................... 15 HOT WATER........................................................................................................................................................................................................ 16 DESCALING ........................................................................................................................................................................................................ 17 BREW GROUP CLEANING .................................................................................................................................................................................... 19 CLEANING THE MILK CARAFE ............................................................................................................................................................................. 20 MENU FOR CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE ............................................................................................................................................... 23 WARNING SIGNALS (YELLOW COLOUR) ............................................................................................................................................................... 24 WARNING SIGNALS (RED COLOUR) ..................................................................................................................................................................... 25 MAINTENANCE PRODUCTS ................................................................................................................................................................................. 66 PL - SPIS TRE CI ZASADY BEZPIECZEуSTWA ................................................................................................................................................................................... 8 PIERWSZA INSTALACJA .........................................................................................................................................................................Спросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины SAECO INTELIA EVO HD888409 бесплатно. Инструкция по эксплуатации SAECO INTELIA EVO HD888409 доступна для скачивания из открытых источников.