Back to Top

Скачать инструкцию
SAECO INTELIA EVO HD888109pdf icon размер PDF файла инструкции 3.9mb


Slovensky јetina Magyar Русский Polski English Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8881 INSTRUCTIONS READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWNLOAD THE LATEST USER MANUAL EN Welcome to Philips Saeco! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and updates on how to take care of your machine. This booklet contains quick instructions on how to operate your machine properly. For complete instructions download the usermanual from WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT PL Witamy w Philips Saeco! Zarejestruj siЙ na stronie WWW.PHILIPS.COM/WELCOME, aby otrzyma· pora- dy i aktualizacje dotyczµce konserwacji. W niniejszej skrЈconej instrukcji obsтugi przedstawiono zwiЙzтe informacje zapewniajµce poprawnµ pracЙ urzµdzenia. Aby uzyska· szczegЈтowe informacje, nale,y pobra· peтnµ instrukcjЙ obsтugi ze strony WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT RU Добро пожаловать в мир Philips Saeco! Зарегистрируйтесь на сайте WWW.PHILIPS.COM/ WELCOME для получения советов и последней информации по техническому обслуживанию. В данном руководстве приведены краткие инструкции для правильной работы машины. Для получения полных инструкций загрузите руководство пользователя на сайте WWW.PHILIPS.COM/ SUPPORT HU Њdv¦z¦lj¬k a Philips Saeco vil‘g‘ban! Regisztr‘ljon a WWW.PHILIPS.COM/WELCOME oldalon, hogy tan‘csokat ™s frissќt™seket kapjon a karbantart‘ssal kapcsolatosan. Ez a f¬zet a g™p megfelel m!- k¦d™s™hez sz¬ks™ges ЄtmutatЈk r¦vid leќr‘s‘t tartalmazza. A teljes haszn‘lati utasќt‘s™rt t¦ltse le a felhaszn‘lЈi k™zik¦nyvet a WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT oldalrЈl. CS Vќtejte ve svЛtЛ k‘vovar Philips Saeco! Zaregistrujte se na str‘nk‘ch WWW.PHILIPS.COM/WELCOME a vyu.ijte vech aktualizacќ, podnЛt a rad k Єdr.bЛ. Tento n‘vod obsahuje struЅn™ pokyny k zaji- tЛnќ bezchybn™ho fungov‘nќ k‘vovaru. PodrobnЛjќ pokyny si m.ete st‘hnout ze str‘nek WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT SK Vitajte vo svete k‘vovarov Philips Saeco! Zaregistrujte sa na str‘nkach WWW.PHILIPS.COM/WELCOME a vyu.ite vetky aktualiz‘cie, podnety a rady k Єdr.be. Tento n‘vod obsahuje struЅn™ pokyny k za- ruЅeniu bezchybn™ho fungovania k‘vovaru. Podrobnejќ n‘vod na pou.ќvanie si m¤.ete stiahnu zo str‘nok WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT Slovensky јetina Magyar Русский Polski English EN Congratulations on choosing perfect espresso! This hom e barista is your gateway to a world of professionally prepared Italian coffee specialties. Treat your senses to perfect espresso by Philips Saeco ЂЂЂ certified by Italian Tasters ЂЂЂ Centro Studi Assaggiatori, ItalyЂЂЂs #1 center for sensory analysis. Get more info on the certification and learn about your new machineЂЂЂs specific settings at www.philips.com/saeco PL Gratulujemy wyboru idealnej kawy espresso! Ten ekspres do kawy jest osobistym barmanem oferujµcym prawdziwe wтoskie kawy parzone w profesjonalny sposЈb. Przygotuj swoje zmysтy na przyjemno · delektowania siЙ kawµ espresso Philips Saeco, ktЈra uzyskaтa certyfikat Wтoskiego O rodka DegustatorЈw (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), instytutu analizy sensorycznej numer 1 we Wтoszech. SzczegЈтowe informacje na temat certyfikatu produktu i indywidualnych ustawieф urzµdzenia sµ dostЙpne na stronie internetowej www.philips.com/saeco RU Поздравляем с выбором идеального эспрессо! Эта кофемашина станет вашим персональным барменом, окном в уникальный мир профессионально приготовленного настоящего итальянского кофе. Приготовьтесь получить максимальное удовольствие от эспрессо Philips Saeco, сертифицированных центром обучения дегустаторов (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters), институтом сенсорного анализа ЂЂЂ 1 в Италии. За получением дополнительной информации о сертификации изделия и специальных параметрах вашей новой машины обращайтесь на сайт www.philips.com/saeco HU Gratul‘lunk, hogy a t¦k™letes eszpresszЈt v‘lasztotta! Ez a g™p a saj‘t b‘rpultosa lesz, ™s bel™p a professzion‘lisan k™szќtett eredeti olasz k‘v™specialit‘sok vil‘g‘ba. K™szќtse el az ™rz™kszerveit a Philips Saeco eszpresszЈ ™lvez™s™hez, melyet az 1. sz‘mЄ olasz ™rz™kszervi vizsg‘lЈ int™zet, a Olasz KЈstolЈk (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters) tanЄsќtott. A term™k tanЄsќt‘s‘val ™s az Єj g™p speci‘lis be‘llќt‘s‘val kapcsolatos tov‘bbi inform ‘ciЈk™rt l‘togassa m eg a www.philips.com/saeco oldalt. CS Blahop ejeme V‘m k volbЛ dokonal™ho espressa! S tќmto k‘vovarem p ipravќte dokonalou dom‘cќ k‘vu, tak jak jste zvyklќ ve vaќ oblќben™ kav‘rnЛ. Nechte se s nќm p en™st do svЛta prav™ italsk™ k‘vy p ipraven™ profesion‘lnќm zpsobem. Zaost ete sv™ smysly a objevte po.itek z nezamЛniteln™ho espressa Philips Saeco certifikovan™ho nejuzn‘vanЛjќm z italsk­ch institut pro senzorickou anal­zu - Institutem ochutnavaЅ k‘vy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bli.ќ informace k certifikaci v­robku a ke konkr™tnќm nastavenќm Vaeho k‘vovaru naleznete na str‘nk‘chwww.philips.com/saeco SK Blaho.el‘me V‘m k voоbe dokonal™ho espressa! S t­mto k‘vovarom pripravќte dokonalЄ dom‘cu k‘vu, tak ako ste zvyknutќ vo vaej obоЄbenej kaviarni. Nechajte sa s nќm prenies do sveta pravej talianskej k‘vy pripravenej profesion‘lnym sp¤sobom. Zaostrite svoje zmysly a objavte p¤.itok z nezameniteоn™ho espressa Philips Saeco certifikovan™ho najuzn‘vanejќm z talianskych intitЄtov pre senzorickЄ anal­zu - IntitЄtom ochutn‘vaЅov k‘vy (Centro Studi Assaggiatori - Italian Tasters). Bli.ie inform‘cie o certifik‘cii v­robku a o konkr™tnych nastaveniach V‘ho k‘vovaru n‘jdete na str‘nkach www.philips.com/saeco EN - CONTENT SAFETY INSTRUCTIONS ........................................................................................................................................................................................6 FIRST INSTALLATION.......................................................................................................................................................................................... 10 MANUAL RINSE CYCLE........................................................................................................................................................................................ 11 FIRST ESPRESSO ................................................................................................................................................................................................ 12 MY FAVOURITE ESPRESSO .................................................................................................................................................................................. 12 ADJUSTING THE CERAMIC COFFEE GRINDER ....................................................................................................................................................... 13 FROTHING MILK ................................................................................................................................................................................................ 13 HOT WATER........................................................................................................................................................................................................ 14 DESCALING........................................................................................................................................................................................................ 15 BREW GROUP CLEANING.................................................................................................................................................................................... 17 AUTOMATIC MILK FROTHER CLEANING............................................................................................................................................................... 18 WARNING SIGNALS (YELLOW COLOUR)............................................................................................................................................................... 20 WARNING SIGNALS (RED COLOUR) ..................................................................................................................................................................... 21 MAINTENANCE PRODUCTS................................................................................................................................................................................. 54 PL - SPIS TRE CI ZASADY BEZPIECZEуSTWA...................................................................................................................................................................................8 PIERWSZA INSTALACJA...................................................................................................................................................................................... 10 RИCZNY CYKL PсUKANIA .................................................................................................................................................................................... 11 PIERWSZA KAWA ESPRESSO .............................................................................................................................................................................. 12 MOJA IDEALNA KAWA ESPRESSO........................................................................................................................................................................ 12 REGULACJA CERAMICZNEGO MсYNKA DO KAWY ................................................................................................................................................. 13 SPIENIANIE MLEKA.......Спросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины SAECO INTELIA EVO HD888109 бесплатно. Инструкция по эксплуатации SAECO INTELIA EVO HD888109 доступна для скачивания из открытых источников.