Back to Top

Скачать инструкцию
NESPRESSO KRUPS PIXIE XN300810pdf icon размер PDF файла инструкции 3.8mb


* * Ma machine rodki ostro,no ci/Меры предосторожности 51ЂЂЂ 52 Informacje ogЈlne/Детали и элементы управления 53 Pierwsze uruchomienie/Ввод в эксплуатацию 54 Przygotowanie kawy/Приготовление кофе 54 Tryb oszczЙdzania energii i czujnik poziomu wody/ Режим экономии энергии и определение уровня воды 56 Programowanie ilo ci wody/Программирование объема воды в чашке 56 OprЈ,nianie systemu z wody przed okresem nieu,ywania, w celu zabezpieczenia przed niskimi temperaturami oraz przed naprawµ/ Опустошение системы перед периодом длительного неиспользования, для защиты от замерзания и перед ремонтом 57 Przywracanie ustawieф fabrycznych/Восстановление заводских настроек 57 Czyszczenie/Очистка 57 Odkamienianie/Удаление накипи 58ЂЂЂ59 Usuwanie usterek/Устранение неполадок 60 Dane techniczne/Технические характеристики 60 Skontaktuj siЙ z Nespresso Club/Свяжитесь с Клубом Nespresso 60 Utylizacja i troska o rodowisko/Утилизация и вопросы экологии 60ЂЂЂ61 Gwarancja/Гарантия 61 NESPRESSO-это эксклюзивная система для приготовления идеального эспрессо. Кофе-машины Nespresso оборудованы помпой высокого давления (до 19 бар). Все параметры кофе-машин были подобраны с величайшей точностью, чтобы гарантировать Вам раскрытие всех ароматов сортов кофе Гран Крю от Nespresso. СОДЕРЖАНИЕ Перед использованием кофе-машины ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности! Przed wтµczeniem ekspresu nale,y zapozna· siЙ z zaleceniami i rodkami ostro,no ci opisanymi w niniejszej instrukcji. NESPRESSO - ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy espresso za ka,dym razem. Wszystkie urzµdzenia Nespresso wyposa,one sµ w opatentowany system ekstrakcji gwarantujµcy wysoko · ci nienia do 19 bar. Ka,dy z parametrЈw urzµdzenia zostaт bardzo precyzyjnie obliczony, aby zapewni· mo,liwo · ekstrakcji wszystkich aromatЈw kawy Grand Cru, nada· kawie odpowiedniej konsystencji i utworzy· niezwykle gЙstµ i delikatnµ piankЙ (crema). SPIS TRE CI/ FR MANUEL DЂЂЂINSTRUCTION EN INSTRUCTION MANUAL 3 DE BEDIENUNGSANLEITUNG IT ISTRUZIONI PER LЂЂЂUSO 15 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT MANUAL DE INSTRUw…ES 27 GR ODGCIES WQGSGS NL GEBRUIKSAANWIJZING 39 PL INSTRUKCJA OBSсUGI RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 51 CZ NqVOD K POU-IT} HU HASZNqLATI ЉTMUTATѓ 63 XN 300 50 PL RU RODKI OSTRO+NO CI Uwaga ЂЂЂ symbol ten oznacza, ,e istnieje ryzyko uszkodzenia ciaтa lub urzµdzenia. Nale,y zapozna· siЙ z tre ciµ zaleceф dotyczµcych rodkЈw ostro,no ci. Informacja ЂЂЂ Kiedy pojawi siЙ ten znak, proszЙ zapozna· siЙ ze wskazЈwkami dotyczµcymi prawidтowego i bezpiecznego u,ytkowania urzµdzenia. Unika· zagro,eф zwiµzanych ze miertelnym pora,eniem prµdem lub po,arem t6S[UE[FOJFQPEЂUD[BWXZЂUD[OJFEPLPNQBUZCJMOZDIJV[JFNJPOZDI HOJB[EFL FMFLUSZD[OZDI Sprawdzi·, czy gniazdko podaje napiЙcie zgodne z oznaczeniami na tabliczce znamionowej urzµdzenia. Podтµczenie ekspresu do gniazdka dostarczajµcego nieprawidтowe napiЙcie zasilajµce jest rЈwnoznaczne z utratµ gwarancji. t8QS[ZQBELVHEZLPOJFD[OFKFTUVЂZDJFQS[FEЂVЂBD[BOBMFЂZTUPTPXBWXZЂUD[OJFQS[FXPEZ[V[JF- mieniem o przekroju przewodnika wynoszµcym co najmniej 1,5 mm 2. t/JFQS[FDJUHBWQS[FXPEVQPPTUSZDILSBXbE[JBDI OJF[BDJTLBWJOJF[BXJFT[BW$ISPOJWQS[FX°EQS[FE wysokµ temperaturµ i wilgociµ. t8 QS[ZQBELV VT[LPE[FOJB QS[FXPEV OJF VЂZXBW VS[UE[FOJB ;XS°DJW VS[UE[FOJF EP QSPEVDFOUB Nespresso Club lub do wykwaliЂЂЂkowanej osoby w celu naprawy. t"CZ VOJLOUW VT[LPE[FOJB OJF VNJFT[D[BW VS[UE[FOJB OB MVC PCPL HPSUDZDI QPXJFS[DIOJ UBLJDI KBL HS[FKOJLJ QJFDF LVDIOJF QBMOJLJHB[PXF PUXBSUZPHJFtJUQ;BXT[FVNJFT[D[BWVS[UE[FOJFOBTUBCJM- nej i rЈwnej powierzchni. Powierzchnia musi by· odporna na wysokµ temperaturЙ i kontakt z pтynami, takimi jak woda, kawa, odkamieniacz itp. t1PED[BTEЂVЂT[FHPPLSFTVOJFVЂZULPXBOJB PEЂUD[ZWVS[UE[FOJFPE[BTJMBOJB t0EЂUD[ZW VS[UE[FOJF DJUHOUD [B XUZD[Lb B OJF [B QS[FX°E QPOJFXBЂ NPЂF UP TQPXPEPXBW KFHP uszkodzenie. Nie dotyka· przewodu mokrymi rЙkami. t/JF[BOVS[BWVS[UE[FOJBMVCKFHPD[b~DJQPEXPEU/JFVNJFT[D[BWVS[UE[FOJBBOJKFHPD[b~DJX[NZ- warce. Kontakt prµdu elektrycznego z wodµ mo,e prowadzi· do miertelnego pora,enia elektryc- znego. t/JFPUXJFSBWVS[UE[FOJB8FXOUUS[[OBKEVKUTJbD[b~DJQPEOBQJbDJFN t/JF XLЂBEBW QS[FENJPU°X EP PUXPS°X VS[UE[FOJB .PЂF UP TQPXPEPXBW QPЂBS MVC QPSBЂFOJF FMF- ktryczne! Unika· zagro,eф podczas obsтugi urzµdzenia t1SPEVLUQS[F[OBD[POZXZЂUD[OJFEPVЂZULVEPNPXFHP1SPEVDFOUOJFQPOPTJPEQPXJFE[JBMOP~DJ B gwarancja nie obejmuje komercyjnego lub nieprawidтowego wykorzystywania urzµdzenia, a tak,e przypadkЈw nieprzestrzegania instrukcji u,ytkowania. t6S[UE[FOJF [PTUBЂP [BQSPKFLUPXBOF EP QS[ZHPUPXZXBOJB OBQPK°X [HPEOJF [ OJOJFKT[U JOTUSVLDKU6S[UE[FOJFNPЂFCZWTUPTPXBOFXHPTQPEBSTUXJFEPNPXZNJQPEPCOZDINJFKTDBDI OBQS[ZLЂBE w pomieszczeniach socjalnych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, przez go ci hotelowych, moteli i innych tego typu placЈwek. Produkt nie posiada certyЂЂЂkatu na u,ytkowanie w samolotach, OBTUBULBDI XQPDJUHBDIJTBNPDIPEBDI6ЂZXBWVS[UE[FOJFXZЂUD[OJF[HPEOJF[QS[F[OBD[FOJFN t/JFVЂZXBWVS[UE[FOJBXQS[ZQBELVKFHPVT[LPE[FOJBMVCOJFQSBXJEЂPXFHPE[JBЂBOJB/JF[XЂPD[OJF XZKUW XUZD[Lb [ HOJB[EB [BTJMBOJB ;XS°DJW VS[UE[FOJF EPNespresso w celu zbadania, naprawy lub VTUBXJFOJB6T[LPE[POFVS[UE[FOJFNPЂFTQPXPEPXBWQPSBЂFOJFFMFLUSZD[OF PQBS[FOJBJQPЂBS t6S[UE[FOJFOJFQPXJOOPCZWPCTЂVHJXBOFQS[F[PTPCZ XUZNE[JFDJ PPHSBOJD[POZDINPЂMJXP~DJBDI ЂЂЂzycznych, zmysтowych lub umysтowych, nieposiadajµcych do wiadczenia i wiedzy, bez nadzoru lub instrukcji u,ytkowania przez osobЙ odpowiedzialnµ za ich bezpieczeфstwo. Przechowywa· urzµdzenie w miejscu niedostЙpnym dla dzieci. t%ЂXJHOJB QPXJOOB CZW [BXT[F [BNLOJbUB J OJF OBMFЂZ KFK QPEOPTJW QPED[BT E[JBЂBOJB VS[UE[FOJB Ryzyko poparzenia. Nie wkтada· palcЈw do komory lub kanaтu kapsuт. Ryzyko urazu! t/JFXLЂBEBWQBMD°XQPEPUX°SXZMPUVLBXZ SZ[ZLPQPQBS[FOJB t/JFVЂZXBWVT[LPE[POZDIMVC[EFGPSNPXBOZDILBQTVЂ+FЂFMJPTUS[BOJFQS[FCJKULBQTVЂZ XPEBNPЂF wydosta· siЙ poza niµ i uszkodzi· urzµdzenie. t6ЂZXBWVS[UE[FOJF[BXT[F[UBDUJLSBULU BCZ[BQPCJFHBWSP[MBOJVQЂZO°X t1PSP[QBLPXBOJVVS[UE[FOJB VTVOUWGPMJbQMBTUJLPXU[LSBULJ t%P NBT[ZOZ NPЂOB TUPTPXBW UZMLP LBQTVЂLJNespresso, dostЙpne wyтµcznie w Klubie Nespresso. +BLP~WNespresso jest gwarantowana tylko przy u,ywaniu zarЈwno maszyny Nespresso jaki i kapsuтek Nespresso. PROSZИ ZACHOWA¶ NINIEJSZґ INSTRUKCJИ InstrukcjЙ przekaza· kolejnemu u,ytkownikowi /JOJFKT[BJOTUSVLDKBPCTЂVHJEPTUbQOBKFTUUBLЂFXGPSNBDJF1%'OBTUSPOJFOFTQSFTTPDPN 51 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ Внимание! Обратите внимание на данный знак. Если Вы увидите данный знак, просим Вас обратиться к разделу ЂЂЂМЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИЂЂЂ руководства по эксплуатации, чтобы избежать возможных травм. Информация. Если Вы увидите данный знак, просим Вас обратиться к рекомендациям по правильной эксплуатации кофе-машины, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации. Опасность поражения электрическим током! tЂ,%  + ,% *  ) )  Ђ * * %  -- жение, указанное на табличке с техническими данными, соответствует напряжению Вашей сети. Подключение электроприбора к сетевым розеткам с напряжением, отличным от указанных на табличке с техническими па- раметрами, аннулирует гарантийные обязательства. tЂ# *Спросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины NESPRESSO KRUPS PIXIE XN300810 бесплатно. Инструкция по эксплуатации NESPRESSO KRUPS PIXIE XN300810 доступна для скачивания из открытых источников.