Back to Top

Скачать инструкцию
NESPRESSO DE LONGHI LATTISSIMA PRO EN750 MBpdf icon размер PDF файла инструкции 2.6mb


My Machine * * Ma machine ABC 1012 11 6 9 21 8 7 5 4 3 13 24 19 20 21 22 23 1418 1 5 17 16 25 2827 2629 31 25 3034 33 32 43 OPIS/ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Wy wietlacz (przygotowanie)/ Кнопки с подсветкой 13 Lungo/ Лунго 14Espresso/ Эспрессо 15 Ristretto/ Ристретто 16 Gorµca woda/ Го р я ч а я в о д а 17 Ciepтe mleko/ Теплое молоко 18 Cappuccino/ Капучино 19 Latte Macchiato/Латте Макьято Wy wietlacz (nawigacja)/ Дисплей 20 Menu/ Меню 21 Przewiф do gЈry, gdy Menu jest aktywne/ Вверх по списку 22 WybЈr opcji, gdy Menu jest aktywne/ Выбор опции при активном меню 23 Przewiф w dЈт, gdy Menu jest aktywne/ Вниз по списку 24 Tekst wy wietlacza/ Сообщение на дисплее Rapid Cappuccino System (R.C.S.)/ Система приготовления капучино 25 PokrЙtтo do regulacji wielko ci piany/ Ручка регулятора молочной пенки 26 Miejsce na pokrЙtтo do regulacji wielko ci piany/ Позиция для извлечения ручки регулятора молочной пенки 27 Min. wielko · piany/ Минимальный уровень молочной пенки 28 Max. wielko · piany/ Максимальный уровень молочной пенки 29 «CLEAN» do czyszczenia systemu Rapid Cappuccino/ Позиция «CLEAN» - система автоматической очистки 30 Pokrywka pojemnika na mleko/ Кры шка контейнера для молока 31 Dysza mleczna/ Насадка для молока 32 Pojemnik na mleko/ Контейнер для молока 33 Rurka zasysajµca mleko/ Трубочка для забора молока 34 Konektor Systemu Rapid Cappuccino/ Коннектор Системы приготовления капучино Opis urzµdzenia/ Общие сведения о кофе-машине A Urzµdzenie przeznaczone tylko do parzenia kawy/ Ко фе-ма шина B Urzµdzenie z Systemem Rapid Cappuccino (do Cappuccino)/ Ко фе-ма шина с контейнером для молока (Система пр иготовления капучино) C Urzµdzenie z dyszµ gorµcej wody/ Ко фе-ма шина с насадкой для горячей воды 1 D *wignia/ Рычаг 2 Przycisk ON/OFF/ Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 3 Pojemnik na wodЙ/ Резервуар 4 Wylot kawy/ Отверстие для выхода коф е 5 Kratka ociekowa/ Решетка поддона 6 Tacka ociekowa/ Поддон 7 Podstawka pod fili ,ankЙ (z amontowana na staтe)/ Подставка для ча шки 8 Pojemnik na zu ,yte kapsuтki/ Кон тейнер для использованных капсул 9 Osтonka konektora pary/ Затвор отверстия для насадки для пара 10 Dysza gorµcej wody/ Насадка для горячей воды 11 Schowek na dyszЙ gorµcej wody/ Отсек для хранения насадки для горячей воды 12 Konektor pary/ Отверстие для насадки для пара 94 PL RU Z AWA RTO ¶/СОДЕР ЖАНИЕ Nespresso to ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy espresso za ka ,dym razem. Wszystkie urzµdzenia Nespresso wyposa,one sµ w wyjµtkowy system ekstrakcji, gwarantujµcy wysoko · ci nienia do 19 barЈw. Ka ,dy z parametrЈw urzµdzenia zostaт bardzo precyzyjnie obliczony tak, aby zapewni· mo ,liw o · ekstrakcji wszystkich aromatЈw kawy Grands Crus i nada· kawie odpowiedniµ konsystencjЙ a tak ,e stworzy· niezwykle gЙstµ i delikatnµ piankЙ (crema). Nespresso - это эксклюзивная система для приготовления идеального э спрессо. Все ко фе-ма шины Nespresso оснащены уникальной системой экстракции, обеспечивающей давление 19 бар. Все параметры ко фе- ма шин были подобраны с величайш ей точностью, чтобы гарантировать Вам раскрытие всех ароматов сортов коф е Гран Крю от Nespresso. USTAWIENIA FABRYCZNE/ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАВОДСКИХ ПАРАМЕТРОВ. . ODKAMIENIANIE/ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ (ДЕКАЛЬЦИНАЦИЯ) ........................ USTAWIENIA TWARDO CI WODY/ НАСТРОЙКА УРОВНЯ ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ ..... ROZWIґZYWANIE PROBLEMѓW/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .................. DANE TECHNICZNE/ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ................................... UTYLIZACJA I KWESTIE EKOLOGICZNE/ ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ... SKONTAKTUJ SIИ Z KLUBEM NESPRESSO /КЛУБ NESPRESSO .............................. GWARANCJA/ ГАРАНТИЯ .......................................................................\g........ OPIS/ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .......................................................................\g........... ZAWARTO ¶ OPAKOWANIA/ СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ ...................................... NAWIGACJA MENU/НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ ........................................................ LISTA MENU/ГЛАВНОЕ МЕНЮ .......................................................................\g.... PIERWSZE U+YCIE LUB U+YCIE PO DсUGIM OKRESIE NIE U+YWANIA/ ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ ...... PRZYGOTOWANIE KAWY/ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ .............................................. MONTA+/DEMONTA+ SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO (R.C.S.)/ СБОРКА/РАЗБОРКА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО ........................... PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO I LATTE MACCHIATO/ ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО И ЛАТТЕ МАКЬЯТО .............................................. CODZIENNE CZYSZCZENIE/ ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД................................................. MYCIE RИCZNE SYSTEMU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)/ РУЧНАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО. ............................. 105 106 107 108 109 110 110 110 UWAGA: w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y zapozna· siЙ z zasadami bezpieczeфstwa, aby uniknµ· ewentualnego uszkodzenia ciaтa lub urzµdzenia. INFORMACJA: w przypadku pojawienia siЙ tego symbolu nale,y postЙpowa· zgodnie z instrukcjµ dotyczµcµ prawidтowego i bezpiecznego u,ytkowania ekspresu z urzµdzenia. ВНИМАНИЕ: когда вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по безопасности с тем, чтобы избежать возможных повреждений и травм. ИНФОРМАЦИЯ: когда вы видите этот знак, ознакомьтесь с инструкцией по надлежащей и безопасной эксплуатации кофе-машины. 94 96 96 97 98 100 100 101 104 104 95 PL RU EN SAFETY PRECAUTIONS ........................................................................\О..... 2 FR CONSIGNES DE SECURITE ........................................................................\О. 4 DE SICHERHEITSHINWEISE ........................................................................\О... 7 IT PRECAUZIONI DI SICUREZZA .................................................................... 10 ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ................................................................ 12 PT MEDIDAS DE SEGURANwA ........................................................................\О. 15 NL VEILIGHEIDSMAATREGELEN ..................................................................... 18 GR L8TQA ASV AK8IAS ........................................................................\О.......... 20 HU BIZTONSqGI EL}RqSOK ........................................................................\О.. 22 CZ BEZPEјNOSTN} POKYNY ........................................................................\О.. 25 PL ZASADY BEZPIECZEуSTWA ....................................................................... 28 RU МЕРЫ ПРЕДО\fТОРОЖНО\fТ\b ................................................................. 31 NAWIGACJA MENU/ НАВИГ АЦИЯ ПО МЕНЮ Z AWA RTO ¶ OPAKOWANIA/ СОДЕРЖИМОЕ УП АКОВКИ Ekspres do kawy Ко фе-ма шина Bro szura «Witamy w Nespresso » Буклет «Добро по жаловат ь в Nespresso » Instrukcja obsтugi Инструкция по э кс плу атации Zasady bezpieczeфstwa Инструкция по безопасности Zestaw degustacyjny kapsuтek Nespresso Grand Cru Тестовый набор капсул Гран Крю Nespresso Wejd* do listy Menu/ Вход в главное меню Przytrzymaj krЈtko symbol /На жмите символ .Wy wietl opcje/ Просмотр опций Przyci nij symbol /На жмите указатели .Wybierz opcje/ Выбор опции Przyci nij symbol /На жмите символ . Wyjd* z listy Menu/ Выход из главного менюP Przewiф i wybierz opcjЙ [ W YJ CIE ] lub szybko przyci nij symbol . Выберите символ [ВЫХ ОД] или нажмите символ . Wyjd* z opcji i wrЈ· do listy Menu/ Возвращение в главное меню Przewiф i wybierz opcjЙ [ W YJ CIE ] lub szybko przyci nij symbol . Выберите символ [ВЫХ ОД] или нажмите символ . 96 PL RU 1ЯЗЫКJИZYK 2УДАЛЕНИЕЂЂЂНАКИПИODKAMIENIANIE 3ЖЕСТКОСТЬЂЂЂВОДЫTWARDO ¶ WODY 4АВТ.ЂЂЂВЫКЛЮЧЕНИЕAUTOM. WYсґCZ. 5ЗАВОДСКИЕЂЂЂПАРАМ.UST. FABRYCZNE 6СЛИТЬЂЂЂИЗЂЂЂСИСТЕМЫOPRѓ+NIANIE SYSTEMU 7ЗАПРОГР.ЂЂЂОБЪЕМZAPROG. ILO ¶ 8ПАРАМЕТРЫUSTAWIENIA 9ПРОФИЛАКТИКАSERWIS 10ПОМОЩЬPOMOC ВЫХОДWYJ CIE11 Wejd* do listy Menu/Вход в главное меню Przytrzymaj krЈtko symbol / На жмите символ . Wy wietl opcje/ Просмотр опций Przyci nij symbol /На жмите указатели . Wybierz opcje/ Выбор опции Przyci nij symbol /На жмите символ . Wyjd* z listy Menu/ Выход из главного менюP Przewiф i wybierz opcjЙ [ W YJ CIE ] lub szybko pr zyci nij symbol . Выберите символ [ВЫХ ОД] или нажмите символ . Wyjd* z opcji i wrЈ· do listy Menu/ Возвращение в главное меню Przewiф i wybierz opcjЙ [ W YJ CIE ] lub szybko przyci nij symbol . Выберите символ [ВЫХ ОД] или нажмите символ . LISTA MENU/ ГЛАВНОЕ МЕНЮ 1 Wybierz tЙ opcjЙ, aby ustawi· preferowany jЙzyk obsтugi. PostЙpuj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie urzµdzenia. Выберите опцию для настройки языка. Следуйте инструкциям на дисплее ко фе-ма шины . 2 Wybierz tЙ opcjЙ, gdy na wy wietlaczu pojawi siЙ informacja o potrzebie odkamieniania. Patrz strona 106. Zostaniesz przeprowadzony przez proces odwapniania. Выберите опцию, если на дисплее загорелся индикатор очистки от накипи. См. страницу 106. Инструкция по очистке кофе-ма шины от накипи. 3 Wybierz tЙ opcjЙ, aby ustawi· poziom twardo ci wody. Skorzystaj z paska testowego, aby okre li· poziom twardo ci wody. Pozwoli to zoptymalizowa· czЙstotliwo · odwapniania. Patrz strona 107. Выберите опцию для настройки уровня же стк ости воды. Используйте полоску-индикатор уровня жесткости воды. Это помо жет вам оптимизировать частоту повтора процесса декальцинации. См. страницу 107. 4 Wybierz tЙ opcjЙ, aby ustawi· czas, po ktЈrym urzµdzenie wyтµczy siЙ automatycznie. ( Mo,liwe opcje to 9 minut, 30 minut, 2 godziny, 8 godzin). PostЙpuj zgodnie z instrukcjami wy wietlanymi na ekranie urzµdzenia. Выберите опции для настройки времени автоматического отключения после использования. (Возможные настройки: 9 минут, 30 минут, 2 часа, 8 часов). Следуйте инструкциям на дисплее ко фе-ма шины .Спросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины NESPRESSO DE LONGHI LATTISSIMA PRO EN750 MB бесплатно. Инструкция по эксплуатации NESPRESSO DE LONGHI LATTISSIMA PRO EN750 MB доступна для скачивания из открытых источников.