Back to Top

Скачать инструкцию
NESPRESSO DE LONGHI EN550Wpdf icon размер PDF файла инструкции 1.5mb


* * Ma machine My Machine EN - FR4-31 DE - IT 32-59 NL - GR 60-87 ES - PT 88-115 PL - RU 116-143 CZ - HU 144-171 UA 172-195 ABC 13 1112 10 9 12 8 23 26 30 31 29 32 7 5 6 33 22 4 3 24 25 23 27 28 26 22 1519 20 21 16 17 1814 3 OPIs EKsPREsu/Общие сведения О кОфемашине Dotykowe przyciski do przyrzµdzania rЈ,nych rodzajЈw kawy/ Сенсорные кнопки 13 Przycisk On/OF F/кно пка в кЛ/вЫкЛ 15 lungo 110 ml/ Лунго (110 мл) 16Espresso 40 ml/ Эспрессо (40 мл) 17 Ristretto 25 ml/ Ристретто (25 мл) 19 latte mac chiato/Латте макь ято 20 Cappuccino/кап учино 21 Ciepтa mleczna pianka/ Горячая молочная пенка System Rapid Cappuccino (R.C.S.)/ Система приготовления капучино (R.C.S.) 22 Przycisk zdejmowania pokrywy/кно пка отсоединения крышки контейнера для молока 23 Pokrywa zbiornika na mleko/крышк а контейнера для молока 24 GЙsto · mlecznej pianki: mIn./ мини мальный уровень молочной пенки 2 5 Poтo,enie gaтki do regulacji mlecznej pianki (wkтadanie/ wyciµganie)/ Положение ручки регулятора для установки/извлечения 26 Ga тka do regulacji mlecznej pianki/ Регулятор объема молочной пенки 27 ClEAn [ Czyszczenie] : przycisk pтukania/ C lEAn : кнопка очистки сис темы приготовления капучино 28 GЙsto · mlecznej pianki: mAKs./ мак симальный уровень молочной пенки 29 Zтµczka sys temu Rapid Cappuccino/ конн ектор сис темы приготовления капучино 30 dysza do spieniania mleka/нос ик для выхода молока 31 d*wignia dyszy do spieniania mleka/ Рычаг носика для выхода молока 32 Rurka do zasysania mleka/ Трубка для подачи молока 33 Zbiornik na mleko (0.35 l)/кон тейнер для молока (350 мл) Opis ekspresu/ Общие сведения о кофемашине A Ekspres bez sys temu Rapid Cappuccino/ коф емашина для приготовления черного кофе B Ekspres z sys temem Rapid Cappuccino (do Cappuccino)/ коф емашина с сис темой приготовления капучино (для кап учино) C Ekspres z sys temem Rapid Cappuccino (do lat te mac chiato)/ коф емашина с сис темой приготовления капучино (для Латте макь ято) 1 d*wignia/ Рычаг 2 Komora na kapsuтki/ Отделение для капсулы 3 Zbiornik na wodЙ (0.9 l)/ Р езервуар для воды (900 мл) 4 Wylot kawy/ Отверстие для выхода кофе 5 KPojemnik na zu,yte kapsuтki/ кон тейнер для использованных капсул 6 Tacka ociekowa (przesunµ· do rodka w przypadku szklanki do lat te mac chiato)/Поддон для капель (при использовании высокого бокала поддон убирается внутрь) 7 lew a kratka/ Решетка поддона слева 8 Prawa kratka/ Решетка поддона справа 9 drzwiczki do schowka na rurkЙ do odkamieniania (pociµgnij, aby otworzy·)/ Отсек для хранения насадки для очистки от накипи 10 Rurka do odkamieniania/нас адка для очистки от накипи 11 drzwiczki do zтµczki pary/ Затвор отверстия для подачи пара 12 Zтµczka pary/ Отверстие для подачи пара Alarm/Оповещения 14 «descaling» [Odkamienianie] : alarm odkamieniania, zob. punkt «Odkamienianie» « des caling» : индикатор очистки от накипи (см. раздел «Очистка от накипи») 18 «Clean» [Czyszczenie] : czyszczenie systemu przygotowywania mleka, zob. punkt «Przygotowywanie Cappuccino» «Clean» : индикатор очистки системы приготовления капучино (см. раздел «Приготовление капучино») 116 Pl Ru sPIs TRE CI/сОдеРЖание Nespresso to ekskluzywny system przyrzµdzania perfekcyjnej kawy espresso za ka,dym razem. Wszystkie ekspresy Nespresso wyposa,one sµ w opatentowany system ekstrakcji, gwarantujµcy ci nienie na poziomie do 19 barЈw. Ka,dy z parametrЈw urzµdzenia zostaт bardzo precyzyjnie obliczony, aby zapewni· mo,liwo · wydobycia wszystkich aromatЈw kawy Grand Cru oraz by nada· kawie odpowiedniej konsystencji i uzyska· niezwykle gЙstµ i delikatnµ piankЙ (crema). Nespresso - это эксклюзивная система приготовления идеального эспрессо. все кофемашины Nespresso оснащены уникальной системой экстрак ции, обеспечивающей давление 19 бар. все параметры кофемашины рассчитаны с высочайшей точностью, чтобы гарантировать приготовление кофе с плотным телом и гладкой пенкой crema и раскрытие всех ароматов блендов Гран крю Nespresso. RЙCZne myCie SySTem u RApiD CApp uCCinO ( R.C.S.)/ Ручная ОчиСтк а Си Сте мы п Ри г ОтОвле ния капучин О (R .C.S.) .............. pR Z yWR ACA ni e il O Ci D O uST AW ie ф f AB R yCZnyCh/ в ОС С та н Ов ление зав ОдСки х на СтРОе к Об ъема ..................................... uS TAW ie ni A fAB R yCZne/завОдСкие на СтРОйки ....................................... ODkAmi eni Anie /Очи Стк а От н акипи (декальцинация) ........................ uS TAW ie ni A T WARDO Ci W OD y/уСта н Ов ка у РОв ня же СткОСти в Оды ..... OpRЈ, ni Ani e SySTem u p RZeD OkReSem n ieu,y WAniA, W Cel u O C hROny p RZeD Z A mAR ZA ni em lu B pRZeD nApRA W µ/О чи Стк а СиСте мы на в Рем я неи СпОльзОва ния, для защиты От мОР О за или пе Ре д Ре м ОнтОм ..... AuTOmATyCZne Wyт µ CZ A nie Z AS ilAniA/автОма тиче СкОе в ыключение ROZ W iµZyWAn ie p RO B l emЈ W/уСтРане ние неи СпРав н ОСте й .................. DAne TeChniCZne/тех ниче Ски е ха Рак те РиСти ки ................................... u Tyl i ZA C jA i e k OlOgiA / ут илизация и вОпРО С ы С О хРан ения ОкРуж ающей С Р ед ы .................. S kOnTAkTuj SiЙ Z k lu Bem N esp resso /кл уб Nesp resso .............................. g WA RA nCjA/гаРан тия .......................................................................юy........OpiS ekSpReSu/О бщие Све дения О кОфе машине........................................ inf ORmACje DO T yCZµCe BeZpieCZeфST WA/ меРы пРе д ОСтОР О жнОСти ........ ZAW ARTO · OpAkOW A niA/ СОдеРжа ние упак Ов ки ....................................... p ieRW SZ e u, y Cie l u B u ,y Cie pO Dтu , SZym OkReSie n ieu,y WAniA/пеРвОе и СпОльзОва ние или и СпОльзОва ние п ОСле д лительн ОгО пР ОС тОя ...... pR Z ygOT OW yWAnie k AWy/пРи г ОтОвле ние к Офе ......................................... mO nTA,/ Dem OnTA, SySTem u R ApiD CApp u CCinO ( R.C.S.)/ Сб ОРк а/Разб ОРк а Си Сте мы п Р О гОтОвле ния капучин О (R .C.S.) ................ pR Z ygOT OW yWAn ie C A p pu CCinO-lAT T e mAC C hiAT O -Ciep тej mle CZne j pi Anki/пРи г ОтОвле ние кап учин О-лат те мак ьят О-гО Р яче й м ОлОчнОй пе нки .......................................................................юy...................................... pR O gRAmOW A ni e il O Ci kAWy/пР О гРам ми Р О ва ние Объе ма к Офе ............ pR O gRAmOW A ni e il O Ci nA pOT RZ eBy pRZygOT OWA niA C A pp u CCinO-lAT T e m AC C hiAT O -Cie pтej mle CZnej pi Anki/пР О гРам ми РОва ние Объ ема для кап учин О-лат те мак ьят О-гО Р яче й м ОлОчнОй пе нки .............................. COD Z ie nne D BA nie O uRZµDZeni e/ еже дневный ух Од .................................. 134 134 135 136 138 139 140 141 142 143 143 143 uWAgA: gdy pojawi siЙ ten znak, nale,y zapozna· siЙ z zasadami bezpieczeфstwa, aby uniknµ· ewentualnych obra,eф ciaтa lub uszkodzenia ekspresu. infORmACjA: gdy pojawi siЙ ten znak, nale,y zapozna· siЙ ze wskazЈwkami dotyczµcymi prawidтowego i bezpiecznego u,ytkowania ekspresu. внимание: когда Вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по безопасности, чтобы избежать возможных повреждений и травм. инфОРмация: к огда Вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по надлежащей и безопасной эксплуатации кофемашины. 116 118 124 125 127 127 128 131 132 133 117 Pl Ru InFORmACJE dO T yCZґCE bEZPIECZE у sT WA uWAgA: zasady b ezpieczeфstwa sµ czЙ ciµ urzµdzenia. nal e,y je uwa,nie przeczyta· przed u,yciem nowego urzµdzenia po raz pierwszy. pro szЙ zachowa· je na przyszтo · i korzysta· z nich w razie potrzeby. uWAgA : gdy pojawi siЙ t en znak, nale,y zapozna· siЙ z zasadami bezpieczeфstwa, aby uniknµ· ewentualnych obra,eф ciaтa lub uszkodzenia ekspresu. infORmACjA : gdy p ojawi siЙ ten znak, nale,y zapozna· siЙ ze wskazЈwkami dotyczµcymi prawidтowego i bezpiecznego u,ytkowania ekspresu. ЂЂЂ u rz µdzenie sтu,y do przygotowywania napojЈw zgodnie z niniejszymi instrukcjami. ЂЂЂ u rz µdzenie nale,y u,ywa· wyтµcznie zgodnie z przeznaczeniem. ЂЂЂ ur zµdzenie zostaтo zaprojektowane do u,ytku wewnµtrz pomieszcze ф. nie n ale,y go u,ywa· w temperaturach ekstremalnych. ЂЂЂ n ale ,y chroni· urzµdzenie przed bezpo rednim dziaтaniem promieni sтonecznych, dтugotrwaтym kontaktem z wodµ i wilgociµ. ЂЂЂ urz µdzenie przeznaczone jest do u,ytku w gospodarstwach domowych i w podobnych miejscach, na przykтad w pomieszczeniach socjalnych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy, domkach letniskowych, przez klientЈw w hotelach, motelach i innych tego typu obiektach mieszkalnych oraz w pensjonatach typu bed & breakfast. ЂЂЂ u rz µdzenie mo,e by· u,ywane przez dzieci w wieku przynajmniej 8 lat, o ile znajdujµ siЙ one pod nadzorem lub zostaтy poinstruowane w Pzakresie bezpiecznego u,ytkowania urzµdzenia iP sµ w peтni wiadome istniejµcych zagro,eф . Czyszczenie i czynno ci konserwacyjne mogµ by· wykonywane przez dzieci starsze ni, o mioletnie, o ile bЙdµ one znajdowaтy siЙ pod nadzorem osoby dorosтej. ЂЂЂ u rz µdzenie i jego kabel zasilajµcy nale,y przechowywa· w miejscu niedostЙpnym dla dzieci w wieku poni,ej 8 roku ,ycia. ЂЂЂ u rz µdzenie mo,e by· u,ywane przez osoby o ograniczonej sprawno ci fizycznej, sensorycznej lub umysтowej lub ktЈrym brak do wiadczenia i wiedzy, pod warunkiem ,e bЙdµ one znajdowaтy siЙ pod nadzorem lub otrzymaтy wskazЈwki dotyczµce bezpiecznego u,ytkowania urzµdzenia. ЂЂЂ d zi eci nie powinny traktowa· urzµdzenia jako zabawki. ЂЂЂ Pr oducent nie ponosi odpowiedzialno ci, a gwarancja nie obejmuje komercyjnego lub nieprawidтowego postЙpowania z urzµdzeniem lub u,ytkowania go, uszkodze ф powstaтych w wyniku u,ywania urzµdzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewтa ciwej obsтugi, samoСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины NESPRESSO DE LONGHI EN550W бесплатно. Инструкция по эксплуатации NESPRESSO DE LONGHI EN550W доступна для скачивания из открытых источников.