Back to Top

Скачать инструкцию
MAXWELL MW1656 BDpdf icon размер PDF файла инструкции 1mb


ШАЙ ДЕМДЕУ JЫЗМЕТ¶ БАР КОФЕБ`JТЫРBЫШ MW-1656 КофебaKтырCыш aнтаKталCан кофеден сусын ‰зрлеуге немесе шай демдеуге арналCан. СУРЕТТЕМЕ 1. С_зг тaтKасы2. К™п реттк с_зг3. С_згш aстауышы 4. ?лшеуш KасыK5. JаKпаK 6. Болат с_згнS aстаCышы7. Болат с_зг8. Шыны Kaты9. КофебaKтырCыштыS KаKпаCы10. Су деSгейнS шкаласы бар суCа арналCан ыдыс (шыныаяKта) 11. JaрылCы корпусы12. АжыратKыш «I/0»13. Колбаны KыздыруCа арналCан алаS Назар аударыSыз! Jосымша KорCану _шн Kуат тзбегне 30 мА-ден аспайтын номиналды жaмыс стеу тоCы бар KорCаушы с™ндргш KaрылCыны (JСJ) орнатып KойCан ж™н. JСJ-ны орнату _шн маманCа жолыCу керек. JАУ¶ПС¶ЗД¶К ШАРАЛАРЫ Электроприборды пайдаланбас бaрын, осы пайда- лану нaсKаулыCын мaKият оKып шыCыSыз да, оны аныKтамалыK материал ретнде пайдалану _шн саKтап KойыSыз. JaрылCыны осы нaсKаулыKта баяндалCандай ткелей маKсаты бойынша Cана пайдаланыSыз. JaрылCыны дaрыс пайдаланбау оныS бaзылуына, тaтынушыCа немесе оныS м_лгне зиян келтруне ‰келу м_мкн. ЂЂЂ КaрылCыны брнш рет Kосар алдында, электр желсндег кернеу KaрылCыныS жaмыс кернеуне с‰йкес келетндгн тексерп алыSыз. ЂЂЂ Желлк шнур «евроашамен» жабдыKталCан; оны жерге сенмд KосылCан байланысы бар электр розеткасына KосыSыз. ЂЂЂ ?рт туындауын болдырмау _шн KaрылCыны электрлк розеткаCа жалCау _шн жалCастырCыш тетктер пайдаланбаSыз. ЂЂЂ Приборды тегс ылCалCа т™змд жылу к™здернен ж‰не ашыK оттан алшаK бетке орналастырыSыз. КофебaKтырCышты _стелдS шетне KоймаSыз. ЂЂЂ JaрылCыны су KaйылCан ыдысKа жаKын жерде, ас _й KолжуCышына жаKын жерде ж‰не сыз жерт™ле Cимаратында немесе бассейндер маSында пайдаланбаSыз. ЂЂЂ Электрлк тоK соKKысына жол бермеу _шн кофебaKтырCышты, желлк бауды немесе желлк баудыS айыртетгн суCа немесе кез- келге басKа сaйыKтыKKа салмаSыз. ЂЂЂ JaрылCы корпусын, желлк сымды ж‰не желлк сым айырын су Kолмен aстауCа тыйым салы- нады. ЂЂЂ JaрылCыны пайдаланбас бaрын желлк шнур- ды мaKият тексерп шыCыSыз ж‰не оныS б_лнбегенне к™з жеткзSз. Желлк сымы неме- се желлк сым айыры заKымдалCан жаCдайда KaрылCыны пайдаланбаSыз. ЂЂЂ Желлк сымныS жиkаздыS ™ткр шеттерне ж‰не ыстыK беттерге тимеун KадаCалаSыз. ЂЂЂ JондырCыны Cимараттан тыс KолданбаSыз.ЂЂЂ КофебaKтырCышты сусыз KоспаSыз.ЂЂЂ КофебaKтырCышты жеткзу жинаCына кретн колбамен брге пайдаланыSыз. ЂЂЂ КофебaKтырCышты тек кофеге арналCан колба алаSCа орнатылCан жаCдайда Cана пайдаланыSыз. ЂЂЂ Жaмыс степ тaрCан KaрылCыны ешKашан Kараусыз KалдырмаSыз. ЂЂЂ К_йп Kалмас _шн кофебaKтырCыштыS ыстыK беттерне кофе ‰зрленп жатKан кезде ж‰не KaрылCы ажыратылCаннан кейн брден Kол тигзбеSз. КофебaKтырCышKа салKындауCа уаKыт берSз. ЂЂЂ Тек таза салKын суды пайдаланыSыз.ЂЂЂ JaрылCыны кофенS жаSа порциясын ‰зрлеу алдында 5 минут бойы суытыSыз. ЂЂЂ Кофен ™знS ткелей маKсаты бойын - ша пайдаланыSыз, оны электр ж‰не газ плиталардыS _стне KоймаSыз, KысKа толKынды пештердS шнде пайдаланбаSыз. ЂЂЂ КофебaKтырCышты тазалау алдында, сондай- аK оны пайдаланбайтын болCан жаCдайда оны мндетт т_рде электр желснен ажыратып отыру керек. ЂЂЂ JaрылCыны электр желснен ажыратKан кезде, оны жел шнурынан тартпай, керснше желлк шнур ашасынан aстаSыз. ЂЂЂ Аспапты уаKытында тазалап тaрыSыз.ЂЂЂ Жaмыс степ тaрCан кезде балаларCа прибор корпусына ж‰не желлк шнурCа Kол тигзуне рaKсат етпеSз. ЂЂЂ Бaл KaрылCы 8 жастан т™менг балалардыS пай- далануына арналмаCан. ЂЂЂ Бaл прибор жеке м_мкншлг шектеул, ж_йке, психикасы ауыратын немесе блм жетклксз адамдарCа (8 жастан жоCары балалар- ды Kоса алCанда) пайдалануCа арналмаCан. Мaндай тaлCалардыS KaрылCыны Kолдануы олардыS Kаупсздгне жауап беретн тaлCаныS Kарауымен м_мкн. Бaл оларCа KaрылCыны Kаупсз Kолдану бойынша т_снкт ж‰не с‰йкес нaсKаулыKтардыS берлу жаCдайында ж‰не оны дaрыс Kолданбау салдарынан пайда болатын Kауптлктер туралы айтылCан жаCдайда м_мкн. ЂЂЂ БалалардыS KaрылCыны ойыншыK ретнде пай- далануына жол бермес _шн, оларды KадаCалап отырыSыз. ЂЂЂ БалалардыS Kаупсздгн Kамтамасыз ету маKсатында Kаптама ретнде пайдаланы- латын полиэтилен KапшыKтарды Kараусыз KалдырмаSыз. Назар аударыSыз! БалаларCа полиэтилен пакет- термен немесе Kаптама _лдрмен ойнауCа рaKсат бермеSз. ТaншыCу Kауп! ЂЂЂ КофебaKтырCышты ™з бетSзше б™лшектемеSз, сондай-аK KaрылCы KaлаCанннан кейн аKаулыKты байKаCан жаCдайда жаKын арадаCы рaKсаты бар (у‰клетт) сервистк орталыKKа жолыCу керек. ЂЂЂ JaрылCыны тек зауыттыK Kаптамасында тасымалдаSыз. ЂЂЂ JaрылCыны балалар ж‰не м_мкндг шектеул адамдардыS Kолы жетпейтн жерде саKтаSыз. J`РЫЛBЫ ТЕК Т`РМЫСТЫJ ЖАBДАЙДА ПАЙДАЛАНУBА АРНАЛBАН Ж`МЫСJА ДАЙЫНДАУ (алCашKы пайдалану) JaрылCыны суыK (KысKы) жаCдайда тасымалдаCаннан немесе саKтаCаннан кейн, оны б™лмелк температурада кемнде ек саCат уаKыт бойы aстау керек. ЂЂЂ JaрылCыны Kораптан толыCымен шыCарып алыSыз, KaрылCыныS жaмысына кедерг келтретн барлыK жапсырмаларды алып тастаSыз. ЂЂЂ JaрылCыныS б_тндгн тексерSз, б_лнген жерлер болCан кезде KaрылCыны пайдаланбаSыз. ЂЂЂ JaрылCыны Kосар алдында электрлк жел кернеунS KaрылCыныS жaмыс кернеуне с‰йкес келетндгне к™з жеткзSз. ЂЂЂ Бейтарап жуCыш заты KосылCан жылы сумен барлыK алынбалы б™лшектерд: шыны колба- ны (8), с_зг aстаCышын (3), к™п реттк с_згн (2), KаKпаCын (5), болат с_згн (7) ж‰не болат с_згнS aстаCышын (6). Оларды шайыSыз ж‰не KaрCатыSыз. ЂЂЂ Шыны колбаCа (8) таза суды м™лшермен жар- тысына дейн KaйыSыз. ЂЂЂ Суды колбадан (8) суCа арналCан ыдысKа KaйыSыз (10). ЂЂЂ Колба тaтKасындаCы д™Sеспен тереSдетуд Kиыстырып, с_зг aстаCышын (3) шыны колбаCа (8) бектSз. ЂЂЂ К™п реттк с_згн (2) aстаCышKа (3) бектSз.ЂЂЂ JаKпаKтаCы тереSдетумен aстаCыштаCы д™Sест Kиыстырып, aстаCышKа (3) KаKпаKты (5) орнатыSыз. ЂЂЂ Шыны колбаны (8) алаSCа (13) орнатыSыз.ЂЂЂ Желлк шнурдыS ашасын электр розеткасына сaCыSыз. ЂЂЂ АжыратKышты (12) «I» к_йне ауыстырыSыз, осы кезде ажыратKышта орналасKан к™рсеткш (12) жанады. ЂЂЂ Ыдыста (10) су таусылCан кезде, ал шыны колбадаCы (8) судыS деSгей шамамен алCанда бастапKвCа с‰йкес келсе, ажыратKышты «0» к_йне орнатып KaрылCыны ™шрSз ж‰не желлк шнур ашасын электр розеткасынан суырыSыз. ЂЂЂ Шыны колбаны (8) алаSнан (13) алып тастап, суды KaйыSыз. ЂЂЂ JaрылCыCа 5 минут бойы салKындауCа уаKыт берSз. J`РЫЛBЫНЫ ПАЙДАЛАНУ ЫстыK су с_згдег (3) aнтаKталCан кофеден бр рет ™ткенде кофе ‰зрленед. Дайын сусынныS д‰м бастапKы ™нмнS сапасына байланысты, сондыKтан жаKсы KуырылCан ж‰не д‰н жаSа aнтаKталCан кофен пайдаланCан ж™н. ЂЂЂ Колба тaтKасындаCы д™Sеспен тереSдетуд Kиыстырып, с_зг aстаCышын (3) шыны колбаCа (8) бектSз. ЂЂЂ `стаCыштаCы (3) к™п реттк с_згн (2) орнатыSыз. Ескерту: Егер де сз шай демдегSз келсе, болат с_згн (7) aстаCышKа (6) бектSз, оны Kажетт шай мKлшермен толыKтырыSыз, KаKпаCын жабыSыз (5), содан кейн колба тaтKасындаCы д™Sеспен aстаCыштаCы (6) тереSдетуд Kиыстыру арKылы, жинаKтаCы aстаCышты шыны колбаCа (8) бектSз. Назар аударыSыз! Егер шыны сауыттаCы судыS к™лем 8 (~900 мл) м‰ннен асатын болса ж‰не шай салымы бар болат с_зг (7) суCа aзаK ж_ктелп тaрCан болса, онда шай ™те Kою болуы м_мкн. ЂЂЂ К™п реттк с_згге (2) aнтаKталCан кофенS Kажетт м™лшерн себSз. Орташа м™лшермен бр тостаK кофеге 6 г aнтаKталCан кофе Kажет, д‰л м™лшерн талCамCа Kарай таSдаSыз. ЂЂЂ Шыны колбаны (8) сзбен талап етлетн деSгейге дейн бр немесе брнеше шыныаяKKа суыK сумен толтырыSыз (судыS еS к™п м™лшер 1,25 л Kaрайды). Су деSгейн су деSгейнS шка- ласы арKылы аныKтаSыз. Суды шыны колба- дан (8) суCа арналCан ыдысKа (10) KaйыSызы. Су деSгей «4» белгснен т™мен ж‰не «10» белгснен жоCары болмау керек. ЂЂЂ К™п реттк с_згн (2) ™нммен aстаCышKа (3) бектSз, содан кейн жинаKтаCы aстаCышты шыны колбаCа (8) бектSз, KаKпаKтаCы тереSдетумен aстаCыштаCы д™Sест Kиыстырып KаKпаKты (5) бектSз. ЂЂЂ Шыны колбаны (8) Kыздыру _шн (13) алаSCа бектSз. ЂЂЂ Желлк шнурдыS ашасын электр розеткасына сaCыSыз. АжыратKышты (12) «I» к_йне орнатып, кофебaKтырCышты KосыSыз, бaл кезде жарыK к™рсеткш жанады. ЂЂЂ БарлыK су с_зг арKылы ™тп болCан кезде, ажыратKышты (12) «0» к_йне орнатып, кофебaKтырCышты с™ндрSз. ЂЂЂ ДайындалCан сусынды шыныаяKтарCа KaйыSыз.ЂЂЂ Кофе ыстыK к_йде Kалу _шн шыны колбаны (8) алаSда (13) aстаSыз, кофебaKтырCышты ажыратKыштан (12) ™шрмеSз. Назар аударыSыз! ЂЂЂ Егер бaдан былай шыны колбаны (8) Kыздыру Kажет болмаса, мндетт т_рде кофебaKтырCышты ажыратыSыз, ол _шн ажыратKышты (12) «0» к_йне орнатыSыз. ЂЂЂ Дайын сусынныS д‰м бастапKы ™нмнS сапасына байланысты, сондыKтан жаKсы KуырылCан д‰ннен жаSа aнтаKталCан кофен пайдаланCан ж™н. Тазалау ж‰не к_тм ЂЂЂ Приборды тазалар алдында оны _нем электр желснен ажыратыSыз. ЂЂЂ КофебaKтырCышты толыK суытыSыз ж‰не корпустыS сыртKы беттерн с‰л ылCал жaмсаK матамен с_ртп, содан кейн KaрCатып с_ртSз. ЂЂЂ Крд кетру _шн жaмсаK тазартKыш заттар- ды пайдаланыSыз, металдан жасалCан KылшаKтарды ж‰не Kажайтын жуCыш заттарды пайдаланбаSыз. ЂЂЂ БарлыK алынбалы б™лшектерд бейтарап жуCыш заты бар жылы сумен жуыSыз, олар- ды шайыSыз, KaрCатып с_ртSз де, орнына орнатыSыз. ЂЂЂ КофебaKтырCышты суCа немесе басKа да сaйыKтыKKа батырмаSыз. ЂЂЂ КофебaKтырCышты ыдыс жуCыш машинаCа салмаSыз. JаKты кетру ЂЂЂ КофебaKтырCыштыСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины MAXWELL MW1656 BD бесплатно. Инструкция по эксплуатации MAXWELL MW1656 BD доступна для скачивания из открытых источников.