Back to Top

Скачать инструкцию
KRUPS EA901030pdf icon размер PDF файла инструкции 3.5mb


WWW.KRUPS.COM ESPRESSO AUTOMATIC SERIE EA9000 дЊESKY CS SK HU RU UK 2 3 14 4 11 16 6 5 7 15 23 18 19 20 201 17 21 12 22 13 7 9 8 10 дЊESKY KRUPS3%2)%%! VцЌTцЃME VцЃS VцЎеѕenц­ zцЎkaznц­ci, "LAHOPоEJEMEVёMKZAKOUPENдautomatickц©ho zaе™ц­zenц­ na pе™ц­pravu espressa е™ady EA9000 6AsEZAодZENдVёMUMOwNдPоIPRAVOVATRпZNORODюNёPOJE ESPRESSA KёVYNEBOMLюїNюNёPOJE ZCELA AUTOMATICKY "YLO NAVRwENO TAK ABYSTE SI MOHLI DOMA VYCHUTNAT STEJNOU KVALITU JAKO V RESTAURACI BEZ OHLEDU NA DENNд DOBU NEBO DEN V TтDNU KDY SI JI PоIPRAVдTE /CENдTE KVALITU VтSLEDKUVsёLKUIZNAїNOUSNADNOSTPOUwITд $дKYSYSTюMU#OMPACT4HERMOBLOCK3YSTEMSEZABUDOVANOUPоEKAPёVACдKOMOROU їERPADLU NABARпAMOwNOSTIPOUwдVATKёVUUMLETOUTцSNцPоEDPOUwITдMNEBOKLAPCENAMLETOUKёVU TOTO ZAодZENд UMOwиUJE PоIPRAVOVAT RISTRETTO ESPRESSO A HORKOU KёVU Uw OD PRVNдHO sёLKU S MAXIMёLNдVпNдASLAHODNOUPцNOU %XKLUZIVNдPATENTOVANтSYSTюMAUTOMATICKюPодPRAVYMLюїNтCHNёPOJпUMOwиUJEVELMISNADNO PоIPRAVOVATCAPPUCCINOACAFFюLATTюBEZJAKтCHKOLIVKOMPROMISпTEPLю S`EFEKTEMTодVRSTEVm A HUSTOU A NAsLEHANOU PцNOU !UTOMATICKю PROGRAMY PROPLACHOVёNд A їIsTцNд PARNд TRYSKY ZARUїUJдDOKONALOUHYGIENUPROVOZUIPRONEPоERUsENтPROVOZоADYsёLKпZASEBOU $дKYFUNKCITEPLюVODYMпwETEPоIPRAVOVATIїAJAJINюINSTANTNдNёPOJE 6sECHNYTYTONёPOJELZEUPRAVITPODLEVLASTNдCHPOwADAVKпVRёMCINABдDKYm/BLдBENюn-пwETE MцNITOBJEM PROPORCE SдLUATEPLOTUNёPOJп "AREVNтDOTYKOVтDISPLEJUMOwиUJEERGONOMICKтAPOHODLNтPOSTUP.AVEDEVёSVsEMIFёZEMI ODPодPRAVYNёPOJEAwPOяDRwBOVюїINNOSTI 0оEJEMEVёMHODNцRADOSTISVAsдMZAодZENдM+RUPS TцЅm Krups дЊESKY NдљKOLIK ODBORNц«CH RAD Chcete-li dosцЎhnout nejlepеЎц­ch vцЅsledkеЇ se svцЅm pе™ц­strojem, dovolte nцЎm, abychom vцЎm pе™ipomnд»li nд»kolik rad: „+VALITAVODYMёZёSADNдVLIVNAKVALITUAROMA6ODNдKёMENACHLORMOHOUTAKюZMцNIT CHUv VAsд KёVY $OPORUїUJEME VёM POUwдVAT FILTRAїNд KAZETY #LARIS !QUA &ILTER 3YSTEM NEBOMёLOMINERALIZOVANOUVODU ABYSTEZACHOVALIVEsKERюAROMAVAsдKёVY „0OKUDPоIPRAVUJETEKёVURISTRETTO ESPRESSOACAFю DOPORUїUJEMEPOUwдVATPORCELёNOVю sёLKYVETVARUKVцTпTULIPёNU KTERюBYMцLYBтTPоEDEHоёTюNAPодKLADPODTEPLOUTEKOUCд VODOU A TAKOVю VELIKOSTI KTERё ODPOVдDё MNOwSTVд POwADOVANю KёVY 0RO KёVU TYPU CAPPUCCINO CAFFюLATTюATEPLюMLюKOVёMDOPORUїUJEMEPOUwдVATsёLKYZESILNюHOSKLA ABYSTEDOSёHLIESTETICKюHO PоESNюHOALAHODNюHOVтSLEDKU „0RAwENё ZRNKA KёVY MOHOU ZTRATIT SVю AROMA POKUD NEJSOU CHRёNцNA $OPORUїUJEME VёMPOUwдVATMNOwSTVдZRNEKODPOVдDAJдCдVAsдSPOTоEBцNACCA DNдDOPоEDU:AодZENд AUTOMATICKY DETEKUJE NEDOSTATEK ZRNEK TAKwE MёTE VwDY JISTOTU wE BUDETE MдT DOSTATEїNю MNOwSTVд NA PодPRAVU KёVOVтCHNёPOJп +VALITA ZRNEK KёVY JE SUBJEKTIVNд A VELMIRпZNORODё LZENICMюNцDOPORUїITPOUwдVёNдODRпDYARABICAOPROTIODRпDцROBUSTA 0ONцKOLIKATESTECHJISTцNAJDETETYPSMцSIAPRAwENдZRNKOVюKёVY KTERюODPOVдDAJдVAsIM CHUTдM!KONEїNцBYCHOMVёSRёDIUPOZORNILINAOTёZKUMASTNтCHAKARAMELIZOVANтCH ZRNEK KTERюNEPOUwдVEJTE JELIKOwMOHOUPOsKODITSTROJ „+VALITAAJEMNOSTMLETюKёVYMAJдDOPADNASдLUAROMAAKVALITUPцNYџдMJEJEMNцJsд TдMNADтCHANцJsдBUDEPцNA-USдBтTVsAKUZPпSOBENAPOwADOVANюMUNёPOJIJEMNё PRO RISTRETTO A ESPRESSO HRUBsд PRO KёVU : DпVODU POHODLд STROJ PROVёDд TUTO їINNOST AUTOMATICKY „$дKY KLAPCE SE LwIїKOU SI MпwETE PоIPRAVIT NёPOJ I Z MLETю KёVY -LETё KёVA UMOwиUJE OBMциOVAT AROMA A SдLU KёVY PODLE VAsд CHUTI )DEёLNц JI LZE USCHOVAT V CHLADNIїCE V DOKONALEUZAVоENюMSёїKU „-пwETEPOUwдVATPASTERIZOVANюMLюKONEBO5(4 ODTUїNцNю POLOTUїNюNEBOPLNOTUїNю O TEPLOTц JAKO V CHLADNIїCE ‡#  0OUwдVёNд SPECIёLNдCH MLюK MIKROFILTROVANю їERSTVю FERMENTOVANю OBOHACENю MпwE VюST K MюNц PодZNIVтM VтSLEDKпM ZEJMюNA CO DO KVALITYPцNY$OPORUїUJEMEVёMVsAKPOUwдVATMLюKOSTUDENюANEDёVNOOTEVоENюPRO VsECHNYPоEDPROGRAMOVANюRECEPTY CS SK HU RU UK KRUPS3%2)%%! :ёRUїNдLHпTAPROTENTOPодSTROJJEROKYANEBO CYKLпSMAXIMёLNдMPOїTEMZAROK$ALsд PODROBNOSTIOZёRUїNдCHPODMдNKёCHPLATNтCHVEVAsдZEMINAJDETEVDOKUMENTUOZёRUCE 4ENTO VтROBEK JE URїEN POUZE PRO DOMёCд POUwITд A NENд VHODNт PRO PROFESIONёLNд NEBO KOMERїNд POUwITд*AKюKOLIJINюPOUwITдNEwDOMёCдVEDEKEZRUsENдZёRUKY :ёRUKA SE NEVZTAHUJE NA POsKOZENд A PORUCHY ZPпSOBENю NESPRёVNтM POUwITдM OPRAVAMI PROVёDцNтMI NEZPпSOBILтMI OSOBAMI NEBO DOKONCE NEDODRwENдM NёVODU K POUwITд :ёRUKA TAKю NEPLATд POKUDNEDODRwдTEVEsKERюїINNOSTIANёVODYяDRwBYPOKUDPOUwдVёTEїISTICдPROSTоEDKYNEBO PROSTоEDKY NA ODSTRANцNд VODNдHO KAMENE KTERю NEJSOU VHODNю PRO ORIGINёLNд PARAMETRY +2503 :ёRUKANEPLATдPROPодPAD POKUDNEPOUwIJETEFILTRAїNдKAZETU#LARIS!QUA&ILTER3YSTEMPODLEPOKYNп SPOLEїNOSTI+2503:ёRUKASENEVZTAHUJENAOBVYKLюOPOTоEBENдDдLпMLтNEK VENTILY TцSNцNд ANINA sKODYZPпSOBENюEXTERNдMIPоEDMцTYVMLтNKUNAKёVUNAPодKLADDоEVO KAMдNKY PLAST DдLY  Upozornд»nц­:Pro tento stroj pouеѕц­vejte jen pе™ц­sluеЎenstvц­ Krups, aby platila zцЎruka.! VцЅrobce 3!3'3- 2UE3AINT ,юONARD & -AYENNE &RANCIE Pе?цЌSLUе ENSTVцЌ(prodцЎvцЎ se samostatnд»))LUСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины KRUPS EA901030 бесплатно. Инструкция по эксплуатации KRUPS EA901030 доступна для скачивания из открытых источников.