Back to Top

Скачать инструкцию
KENWOOD ES020YW OW13211030pdf icon размер PDF файла инструкции 0.9mb


Рус ски й 2 � 6 J аза K\f а 7 � 1 1 И нстр укц ии нa сK а ул ы Kта ры T Y \fE E S 020 H EA D O FFIC E: \b en w ood L im it e d , 1 �3 \b en w ood B usin ess \f ark , N ew L an e, H ava n t, H am psh ir e \f O 9 2 N H 12 70 49/1 127049 I## 1 ES020 R$#_Ka%_56380 I## 4 ES430/460 E"g!i#h 07/08/2014 08:13 Page 1 211 Р ус ски й � � � � � � � ����� � � � � � � � \b �\f � � �� � � � Э та ?к о ф ева рка ?п р ед на зн а че на ?д ля?п р и го то вл ени я?э сп р ессо ; М еры ?б езо па сн о сти lВ ни м ате л ьн о ?п р очти те ?и ?с о хр ани те ?э ту ?и нстр укц ию ; lНе?с н и м ай те ?д ерж ате л ь?ф ил ьтр а?в о ?в р ем я?п р и го то вл ени я?к о ф е?и л и?п а ра;? М ож ет пр ои зо й ти ?в ы брос?п а ра?и ?п о вл ечь?о ж оги ; lС об лю дай те ?о сто рож но сть ?в о ?и зб еж ани е?п о л уч е ни я?о ж ого в: lп р и ?п р и ко сн о ве ни и?к ?г о рячи м ?д ета л ям ,? в кл ю ча я?с о пл о?д ля?в ы пуска ?п а ра,? д ерж ате л ь? ф ил ьтр а?и ?в ы хо д но е?о тв е рсти е?д ля?к о ф е; lпа ром ,? в ы хо д ящ им ?и з?с о пл а?и л и?г о ряче й ?в о д ой ,? л ью щ ей ся ?и з?в ы хо д но го ?о тв е рсти я д ля?к о ф е; lН е?р азр еш ай те ?д етя м ?п р и б лиж ать ся ?к ?в кл ю че нно й ?к о ф ева рке ;? Н е?д опуска й те ,? ч то б ы эл ект р и че ски й?ш нур ?с в и са л ?в н и з?т а м ,? г д е?е го ?м огу т?с хв а ти ть ?д ети ; lН е?п о л ьзу й те сь ?н е и сп р авн ы м?п р и б ором ;? \f рове рьте ?и ?о тр ем онти руй те ?е го :? с м ;? р азд ел <Р ем онт?и ?о б сл уж ива ни е< lВ о?и зб еж ани е?п о раж ени я?э л ект р и че ски м ?т о ко м ?н е ?о пуска й те ?п р и б ор?в ?в о д у?и ?н е д опуска й те ?п о па д ани я?в л аги ?н а ?ш нур ?и л и?в и л ку ; lО ткл ю ча й те ?п р и б ор?о т?с е ти : lпе ред ?т е м ,? к а к?з а л ива ть ?в о д у lпе ред ?ч и стко й lпо сл е?и сп о л ьзо ва ни я; lН е?о ста вл яй те ?в кл ю че нны й?п р и б ор?б ез?п р и см отр а; lН е?д опуска й те ?к о нта кт а ?с е те во го ?ш нур а?с ?г о рячи м и?п о ве рхн о стя м и; lН епр ави л ьн о е?и сп о л ьзо ва ни е?п р и б ора?м ож ет?п р и ве сти ?к ?п о л уч е ни ю ?т р авм ы ; lДети ?с та рш е?4 ?л ет?м огу т?и сп о л ьзо ва ть ,? ч и сти ть ?и ?в ы по л нять ?о б сл уж ива ни е?п р и б ора со гл асн о ?Р уко во д ств а ?п о л ьзо ва те л я?п р и ?у сл ови и,? ч то ?о ни ?н а хо д ятс я ?п о д ?п р и см отр а л иц а,? о тв е тс тв е нно го ?з а ?и х?б езо па сн о сть ?и ?б ы ли?п р ои нстр укт и рова ны ?о тн о си те л ьн о пр ави л ?э кс п л уа та ц ии?и ?м ер?п р ед осто рож но сти ; l\b иц а?с ?о гр ани че нны ми?ф изи че ски м и,? с е нсо рны ми?и л и?у м ств е нны ми?с п о со б но стя м и,? а т а кж е?л иц а,? н е зн а ко м ы е?с ?п р и нц ипа м и?р аб оты ?у стр ой ств а ,? д ол ж ны ?э кс п л уа ти рова ть ?е го п о д ?н а б лю дени ем ?и л и?п р ой ти ?и нстр укт а ж ?п о ?т е хн и ке ?б езо па сн о сти ; lД ети ?н е ?д ол ж ны ?и гр ать ?с ?у стр ой ств о м ;? У стр ой ств о ?и ?ш нур ?п и та ни я?с л ед уе т?х р ани ть ?в м еста х,? н е д осту п н ы х?д етя м ?м лад ш е?4 ?л ет; lЭ то т?б ы то во й ?э л ект р опр и б ор?р азр еш аетс я ?и сп о л ьзо ва ть ?т о л ько ?п о ?е го ?п р ям ом у на зн а че ни ю ;? К ом па ни я?K e7B 99d?н е ?н е се т?о тв е тс тв е нно сти ,? е сл и?п р и б ор?и сп о л ьзу е тс я ?н е по ?н а зн а че ни ю ?и л и?н е ?в ?с о отв е тс тв и и?с ?д анно й ?и нстр укц ией ; /+0'5+09l 9:/ .) &5 39 :* 2 0 72: 9!:/ 7 ( # : 37 :' 7 93:* 2 0 /9 -30 :. :* 9 297 25+0 э) 9.3 2 7( /0 5 39 ) :+ 5 -7 -5 l 25+0 39 :* 2 0 729:* 2 0 :3 9 ' *9 253% 2 9:/ # 9:0 : / :* 2 730 /+ 7 ' :- ) %& 5 9:/ 7 ( 5 /:. 7 9/5 2.9 :! 5 ' 92!+ 9 3: & 37 :* 2 0 /9 ( 93:. :* 7 ) 7' .9 l 9:/ .) &5 39 :. 7 9/5 2.% : 9!:% -35 +7 /) 9++7 7 :) 73.5 :( ):- 725:. 5 *9 ) ь:0 * 7 ( -35 /.0 :( ):& 5 9. *929(:/.)&9+09':.79/52.0l 9( 039 -ь : & 37 :* 5 25' 932 # :э ) 9.3 2 0 &9 -.7 :- 9 30 :- 7 /* 5 ( 5 3:- :( 5++# '0 %.5 !5 ++# '0:/ :3 5 )0&.9 :+ 5 :+ 0 +9 :* 7 /9 2+ 7 -30 :' 5 0+# lВ НИМ АНИЕ! У С ТР \f \bС ТВ \f Д \f ЛЖ Н\f Б Ы ТЬ З А ЗЕ М ЛЕН \flДанно е?у стр ой ств о ?с о отв е тс тв уе т?д ирект и ве ?Е С ?A CC6>: C4>E C ?п о эл ект р ом агн и тн о й ?с о вм ести м ости ,? а ?т а кж е?н о рм е?Е С ?: 8@5>A CC6?о т A =>: C>A CC6?п о ?м ате ри ал ам ,? п р ед на зн а че нны м?д ля?к о нта кт а ?с п и щ евы ми?п р од укт а м и; *929(:*92/#':0-*7)ь!7/5+09' 1 Расп а ку й те ?и зд ел ие?и ?с н и м ите ?в се ?у п а ко во чн ы е?я р л ы ки ; 2 # '7 39 :/ -9 :& 5 -30 : - ' : 2 5!( 9) : %7 ( :0 :& 0 -3.5 3 27*%-30 39 :& 9 29 !:. 7 9/5 2.% :& 0 -3% :/ 7 ( %: - ' : 2 5!( 9) : : 929( :* 9 2/# ' *2 0 7 37 /) 9+0 9' :. 7 9 аKа ул ы Kта рд ы ж ою н a сK а ул ы Cы а Kа ул ы KыKти м ал с еб е\b\f е\f м Эс п рессо к оф ес Ka ры лCы дан ш ыKп айд ы .l*оф е т ы м д ы мKы л ж ‰не/н ем есе с_ згг е т ы м K а тты б асы лCа н. lС_ зг т a тK а сы нд аCы с _ зг т _ тк те р б т е л ге н. l*оф е б еру б ™ л г б т е л ге н.l(ак д a ры с с а л ы нбаCа н ж ‰не т™ м енд ег K а Kп аKш а а ш ыK е м ес. l*р ем K a ры лCы сы нд аCы т е ск те р бт е л ге н. lЭсп рессо ж аса у K a ры лCы лары _ ш н ы SCа йл ы a нта Kта л Cа н к оф ен K о л д анаты ны Sы зд ы т е ксе рS з . С _згд ег к оф ен а зд ап ж еS л б асы Sы з ж‰ не K а ж ет б ол са , т о рд ы ™ зге ртS з . lТ_ тк те рд ег т е ск те рд т а за л аS ы з lТаза л ау б ™ л м н д е к ™ рсе тл ге нд ей т а за л аS ы з.l(а кты а зд ап ж ай б асы Sы з, с о нд а K а Kп аKш а т ™ м еннен а ш ылад ы l*рем K a ры лCы сы н б a зы Sы з � ж‰не б ™ л к те рн м a Kи я т ж уы Sы з. & Т аза л ау (с_ зг) ' б ™ л м н K а раS ы з. Э сп рессо к оф ес те ск те рн ен е м ес, с _ зг т a тK а сы ны S a ш та ры нан та м ад ы .lС _зг т a тK а сы K a ры лCы Cа д a ры с ем ес т р кел ге н. lЭсп рессо ны K а йнату K a ры лCы сы ны S ны Cы зд ауы ш ы и л гш тг н ж оCа л тK а н. lС _зг т a тK а сы нд аCы с _ зг т _ тк те р бт е л ге н. l* оф е с _ згс н е т ы м к ™ п к оф е са л ы нCа н. lО ны S о рны на д a ры с с а л ы нCа ны н K а м та м асы з е ту а рKы лы с _ зг т a тK а сы н Kайта т о л ты ры Sы з ж ‰не о S Cа K а рай б a раS ы з. lНы Cы зд ауы ш ты а уы сты ры Sы з. & J ы зм ет к ™ рсе ту ж ‰не т a ты нуш ылард ы Kо л д ау' б ™ л м н K а раS ы з. lТ _ тк те рд ег т е ск те рд т а за л аS ы з. l* оф е м ™л ш ерн а за йты Sы з. Эсп рессо к оф ес с а л Kы нlJaры лCы ны а л д ы н а л а K ы зд ы ру о ры нд ал м аCа н. l*оф е т _ йм ес б асы лCа н к езд е, а сы л коф е д айы н и нд икато р ш ам ы ж ыпы лы Kта м айд ы . l*оф е K a ры лCы сы н а л д ы н а л а K ы зд ы ру б ойы нш а н a сK а ул ард ы о ры нд аS ы з. l*о ф е т _ йм есн б асп ас б a ры н ж асы л к оф е и нд икато ры ш ам ы ны S ж ыпы лы Kта уд ы тоKта туы н к _ тS з На со с т ы м K а тты ш у ш ыCа рад ы .lСу б агы б ос.l( ак д a ры с с а л ы нбаCа н ж ‰не т™ м енд ег K а Kп аKш а а ш ыK е м ес. l(а кты с ум ен т о л ты ры Sы з.l( акты а зд ап ж ай б асы Sы з, с о нд а K а Kп аKш а т ™ м еннен а ш ылад ы . *оф е к рем н S т _ с т ы м аш ыK ж ‰не т ы м ж ылд ам Ka йы лад ы .l`нта Kта л Cа н к оф е ж етк л к т т _ рд е б асы лм аCа н. l) етк л к сз a нта K к оф е п айд ал аны лCа н. lТ ы м к ™ п к оф е K a йы лCа н.lJ ол д аны лCа н к оф е K о л айл ы е м ес. l* оф ен н ы Cы з е тп б асы Sы з. lС _згд ег к оф е м ™л ш ерн а ртты ры Sы з. lШ ыны ая KKа ( ш ыны ая Kта рCа ) K a йы лCа н к оф енS м ™л ш ерн а за йты Sы з.lJ ол д аны лCа н к оф е т _ рн ™ зге ртS з . * оф е к рем н S т _ с K о S ы р ж ‰не т ы м б ая у K a йы лад ы .l`нта Kта л Cа н к оф е т ы м K а тты басы лCа н. l* оф е б еру б ™ л г б т е л ге н.lТ ы м к ™ п к оф е п айд ал аны лCа н.l* оф е т ы м K а тты a нта Kта л Cа н.lJ ол д аны лCа н к оф е K о л айл ы е м ес. l* оф ен а зд ап б асы Sы з. lТ аза л ау б ™ л м н д е к ™ рсе тл ге нд ей т а за л аS ы з.lМ ™л ш ерн а за йты Sы з.l* оф ен ™ зге ртS з ж ‰не э сп рессо K a ры лCы лары на K о л айл ы сы н K о л д аны Sы з.l* оф ен ™ зге ртS з ж ‰не э сп рессо K a ры лCы лары на K о л айл ы сы н K о л д аны Sы з. * оф е K ы ш Kы л д ‰м б еред .lJ аCы н т а за л аCа ннан к ейн K a ры лCы мa Kи я т ш айы лм аCа н.lJ aры лCы ны т а за с уд ы S б р неш е т _ рл ерм ен ш айы Sы з ж ‰не б арл ы K к ом понентте рн ш айы Sы з, & та за л ау' б ™ л м н K а раS ы з. * апуч и но д айы нд аCа н ке зд е с _ т к ™ пр ш м ейд lС _т ж етк л к т т _ рд е с а л Kы н е м ес. l* апуч и но д айы нд ау K a рал ы т ы м л ас. lС _тт ‰ рKа ш ан т о S азы тK ы ш та н K о л д аны Sы з.l€ рт_ рл с _ т м азм a ны б ар с _ тт K о л д аны п к ™ рS з .l( у б еру т _ тг н , с о нд ай-а K, ш _мект т а за л аS ы з. & Т аза л ау' б ™ л м н K а раS ы з. 127049 I## 1 ES020 R$#_Ka%_56380 I## 4 ES430/460 E"g!i#h 07/08/2014 08:13 Page 4 ?   e e   d [ eN d e 5 CC � ( ы [e  [ de e ы � d ы V � db e  e e ы b e d � dbY e e ы b e d �  e e ыСпросить у мастера "Что делать?" - Вам ответят при первой возможности.

Использование инструкции для кофемашины KENWOOD ES020YW OW13211030 бесплатно. Инструкция по эксплуатации KENWOOD ES020YW OW13211030 доступна для скачивания из открытых источников.